Gemeente Meerssen | Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent Mandaatbesluit hoofd afdeling Innen

Officiele publicatie

Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent Mandaatbesluit hoofd afdeling Innen

De Directeur van BsGW

Gelet op de mandaatbesluit van het Dagelijks Bestuur van BsGW d.d. 1 april 2011 waarbij aan de Directeur van BsGW een aantal bevoegdheden zijn gemandateerd;

Overwegende dat hij op grond van artikel 2, lid 5 van het mandaatbesluit van 1 april 2011 een aantal bevoegdheden wenst door te mandateren.

BESLUIT:

Artikel 1. Mandaat

Aan het hoofd afdeling Innen van BsGW de bevoegdheden te mandateren die in onderstaande tabel in de kolom mandaat met ja zijn gemarkeerd:

Grondslag

Mandaat

Onderwerp

Algemene bevoegdheden op het terrein van rechtspositie 

1

Nee

Alle individuele besluiten - anders dan de formele vaststelling van rechtspositieregelingen - voortvloeiend uit de toepassing van de Sectorale Arbeidsvoorwaarden Waterschappen, exclusief de beslissing op bezwaar.

Het mandaat is beperkt tot alle besluiten betreffende in- door- en uitstroom van medewerk(st)ers van BsGW uitgezonderd de medewerk(st)ers met managementverantwoordelijkheid.

Algemene bevoegdheden op het terrein van financiën 

1

Ja

Het verlenen van opdrachten voor de uitvoering van werken, de levering van producten dan wel de verlening van diensten, inclusief het aangaan van overeenkomsten, met inachtneming van de in de bijlage 1 bij dit besluit gestelde kaders.

Het mandaat is beperkt tot het verlenen van opdrachten voor zover passend binnen de taakstelling van de afdeling.

2

Nee

Het af- en overschrijven van begrotingsbedragen binnen het BsGW-budget, mits dit niet leidt tot een overschrijding van het BsGW-budget

3

Nee

Het beschikken over de post onvoorzien - anders dan de post onvoorzien bestuur - van de begroting.

4

Nee

Het aanwenden van een door het algemeen bestuur getroffen voorziening voor het doel waarvoor de voorziening beschikbaar is gesteld.

Overige algemene bevoegdheden 

1

Nee

Het afwikkelen van een aansprakelijkstelling van derden, met inbegrip van de aansprakelijkstelling, voor zover passend binnen de taakstelling van BsGW

2

Nee

Het afwikkelen van een aansprakelijkstelling door derden, voor zover passend binnen de taakstelling van BsGW

3

Nee

Het beheer van de verzekeringsportefeuille van BsGW, met inbegrip van het aangaan van verzekeringen en het actualiseren van afgesloten verzekeringen op het punt van de dekking (verzekerde objecten, verzekerde waarde, verzekerde som).

4

Nee

Het afwikkelen van schade met verzekeraars.

5

Nee

Het - na instemming van de directeur - (doen) vertegenwoordigen van (bestuursorganen van) BsGW in civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en fiscale procedures, voor zover passend binnen de taakstelling van BsGW

6

Nee

Het weigeren van subsidieverlening indien de aanvraag om subsidie geen raakvlakken vertoont met doelstelling en taak van BsGW.

7

Nee

Het ondertekenen van brieven, rapporten, adviezen, analyseresultaten en overige bescheiden met vaktechnische inhoud die geen beleidsmatige en/of bestuurlijke betekenis hebben.

8

Ja

Het voeren van alle correspondentie, die verband houdt met de bij of krachtens dit besluit gemandateerde bevoegdheden.

Bevoegdheden op het gebied van Waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen 

1

Nee

Op het terrein van de heffing van waterschapsbelastingen gemeentelijke belastingen:

 • Nadere regeling aangifteformulier als bedoeld in artikel 6, derde lid , Algemene wet inzake rijksbelastingen (verder: AWR);
 • Regels bij het doen van een aangifte als bedoeld in artikel 8, eerste lid, AWR;
 • Stellen nadere regels in het kader van een voorlopige aanslag als bedoeld in artikel 13 AWR;
 • Stellen nadere regels voorlopige aanslag in andere gevallen dan tijdvakbelasting als bedoeld in artikel 14 AWR.

2

Nee

Op het terrein van invordering van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen:

 • Aanwijzing belastingdeurwaarder als bedoeld in artikel 124, vijfde lid, sub d Waterschapswet en artikel 232, vierde lid, sub d Gemeentewet;
 • Geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van een belastingaanslag als bedoeld in artikel 144, vijfde lid, Waterschapswet en artikel 255, vijfde lid Gemeentewet

3

Nee

Het vertegenwoordigen van het Dagelijks Bestuur in een bezwaar- en beroepsprocedure met betrekking tot besluiten van het dagelijks bestuur, behorende tot het takenpakket van BsGW.

4

Nee

Het doen van voorstellen aan het dagelijks bestuur van een van de waterschappen en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo tot beslissing op beroep in het kader van kwijtschelding waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen.

Bevoegdheden op het gebied van ondersteuning 

1

Nee

Het verkopen van overtollig materieel van BsGW afkomstig uit het kantoorgebouw te Roermond

2

Nee

Het op basis van een daartoe opgesteld plan beslissen om in voorkomende gevallen gebruikers (of groepen van gebruikers) de toegang tot geautomatiseerde systemen te ontzeggen

3

Nee

Het vaststellen van automatiseringsprocedures en deze toetsen aan het informatieplan.

4

Nee

Het nemen van besluiten over upgrading van hard- en software.

Bevoegdheden op het gebied van Planning en Control 

1

Nee

 Het ter financiering van de publieke taak aangaan van geldleningen met inachtneming van de in het financieringsstatuut gestelde regels

2

Nee

Het overboeken van rekening-courantsaldi in het kader van het liquiditeitenbeheer.

3a

Nee

Het rapporteren aan het einde van ieder kwartaal over de laatste berekende gemiddelde netto- vlottende schuld en de kasgeldlimiet voor het desbetreffende kalenderjaar ten behoeve van de Provincie Limburg (model A)

3b

Nee

Het rapporteren aan het einde van ieder kalanderjaar over de berekende renterisiconorm over het voorgaande kalenderjaar ten behoeve van de Provincie Limburg (model B).

4

Nee

Het opstellen en verzenden van CBS-statistieken en andere historische (financiële) informatie aan daartoe bevoegde instellingen.

5

Nee

Het opstellen en verzenden van de EMU-rapportage.

6

Nee

Het opstellen en verzenden van de rapportage Europees aanbesteden

7

Nee

Het vaststellen van (niet) belastingtarieven

8

Nee

Het in rekening brengen van declaraties en andere lasten bij derden.

 

Voorwaarden 

1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder mandaat: afdoenings- en ondertekeningsmandaat, tenzij uitdrukkelijk anders is weergegeven. 

2

Het mandaat wordt geacht niet te zijn verleend indien:

 • -
  door de uitoefening van het mandaat vastgestelde exploitatie- of investeringsbudgetten zouden worden overschreden;
 • -
  de uitoefening van het mandaat voor de organisatie niet-gewenste financiële gevolgen heeft of zou kunnen hebben;
 • -
  de gemandateerde een persoonlijk belang heeft bij het desbetreffende besluit;
 • -
  de uitoefening van de bevoegdheid grote bestuurlijke en/of beleidsmatige consequenties heeft of kan hebben. 

3

De door of namens de mandaatgever gegeven of te geven instructies voor een rechtmatige uitvoering dienen te worden gevolgd. 

4

Van de (sub)gemandateerde bevoegdheden wordt periodiek verantwoording afgelegd aan de mandaatgever. 

5

Het hoofd van de afdeling kan de aan hem gemandateerde financiële bevoegdheden uitsluitend doormandateren aan medewerk(st)ers, die rechtstreeks onder hem ressorteren 

6

Het hoofd van de afdeling brengt alle op basis van dit besluit verleende submandaten ter kennis van de directeur. Er wordt een register bijgehouden van alle op basis van dit besluit verleende submandaten. 

7

Bij afwezigheid van het hoofd van de afdeling worden diens gemandateerde bevoegdheden uitgeoefend door directeur en bij afwezigheid van de directeur door de plaatsvervangende directeur. 

8

De stukken, die op grond van deze regeling worden afgedaan en ondertekend dienen te worden gesteld op briefpapier van BsGW. 

9

De stukken, die op grond van deze regeling worden afgedaan en ondertekend, vermelden aan het slot: 

de functie-aanduiding van de gemandateerde alsmede de handtekening en naam van de gemandateerde.

Artikel 2 INWERKINGTREDING MANDAATBESLUIT

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2018 onder gelijktijdige intrekking van het op 18 mei 2011 verleende mandaat aan het hoofd van de afdeling Invordering en Afdrachtbeheer.

Aldus vastgesteld op 17 oktober 2018.
De directeur,
drs. J.G.A.W. Willemsen

BIJLAGE 1: MANDAAT TOT HET VERLENEN VAN OPDRACHTEN

KADER

Op grond van het door het dagelijks bestuur van het BsGW vastgestelde besluit, waarbij mandaat is verstrekt aan de directeur, kan laatstgenoemde de aan hem gemandateerde bevoegdheden geheel of ten dele mandateren aan het hoofd van een afdeling, inclusief de bevoegdheid tot ondermandaat (artikel 2 onder 5).

Voor wat betreft het verlenen van opdrachten voor de uitvoering van werken, de levering van producten dan wel de verlening van diensten, vindt dit plaats met inachtneming van de in deze bijlage gestelde re¬gels (artikel 1 , algemene bevoegdheden op het terrein van financiën onder 1).

Deze bijlage geeft uitsluitsel over de omvang van het mandaat van de directeur tot het verlenen van opdrachten, het kader waarbinnen ondermandaat aan een afdelingshoofd en anderen kan plaatsvinden, alsook de bij het verstrekken van opdrachten in acht te nemen aanbestedingsregels.

TE STELLEN VOORWAARDEN

Onder mandaat wordt verstaan "afdoenings- en ondertekeningsmandaat".

De randvoorwaarden bij het toekennen/uitoefenen van de bevoegdheid tot het verlenen van opdrachten zijn afhankelijk van de soort opdracht. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:

a. opdrachtverlening voor werken;

b. opdrachtverlening voor leveringen en diensten.

Een opdracht met een geraamd bedrag> € 100.000 (exclusief B.T.W.) dient openbaar te worden aanbesteed. Er zijn uitzonderingen op die regel.

Bij opdrachten met een geraamd bedrag S € 100.000 (exclusief B.T.W.) is onderhandse aanbesteding/gunning uit de hand toegestaan.

De voorwaarden, waaronder de bevoegdheid tot het verlenen van opdrachten (kunnen) worden toegekend, zijn weergegeven op de volgende bladzijde.

Overzicht van drempelbedragen voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid geldend per 1-4-2011 en van de bedragen voor het financieel mandaat, eveneens geldend er 1-4-2011

Bedragen excl. BTW

Aanbestedingsvorm

Randvoorwaarden

Bevoegd

Werken, Leveringen en Diensten < € 2.500

Onderhandse aanbesteding/Guning uit de hand

Geen

Directeur

Afd. hoofden

Aangewezen projectleiders

Werken, Leveringen en Diensten € 2.500 < € 7.500

Enkelvoudig onderhandse aanbesteding/Gunning uit de hand

Opdracht vereist

Directeur

Afd. hoofden

Aangewezen projectleiders

Leveringen en 2a Diensten € 7.500 < € 25.000

Enkelvoudig onderhandse aanbesteding/Gunning uit de hand

Opdracht vereist en Verantwoordingsformulier 1

Directeur

Afd. hoofden

Aangewezen projectleiders

Werken en 2b Diensten € 7.500 < € 25.000

Enkelvoudig onderhandse aanbesteding/Gunning uit de hand

Opdracht vereist en Verantwoordingsformulier 1

Directeur

Afd. hoofden

Aangewezen projectleiders

Werken en 2b Diensten € 25.000 < € 50.000

Enkelvoudig onderhandse aanbesteding/Gunning uit de hand

Opdracht vereist en Verantwoordingsformulier 1

Directeur

Aangewezen projectleiders

Leveringen en 2a Diensten € 25.000 < € 50.000

Meervoudig onderhandse aanbesteding

Verplicht is minstens 3 schriftelijke offertes. Gunning o.b.v. laagste prijs of EMVI.

Verantwoordingsformulier 2

Directeur

Aangewezen projectleiders

Leveringen en 2a Diensten € 50.000 < € 193.000

Meervoudig onderhandse aanbesteding

Verplicht is minstens 3 schriftelijke offertes. Gunning o.b.v. laagste prijs of EMVI.

Verantwoordingsformulier 2

Directeur

 

Werken en 2b Diensten € 50.000 < € 250.000

Meervoudig onderhandse aanbesteding

Verplicht is minstens 3 schriftelijke offertes. Gunning o.b.v. laagste prijs of EMVI.

Verantwoordingsformulier 2

Directeur

 

Werken en 2b Diensten € 250.000 < € 4.845.000

Openbare nationale aanbesteding

Verantwoordingsformulier 3

Directeur

 

Leveringen en 2a Diensten > € 193.000

Openbare Europese aanbesteding

Verantwoordingsformulier 3

Directeur

 

Werken en 2b Diensten > € 4.845.000

Openbare Europese aanbesteding

Verantwoordingsformulier 3

Directeur