Gemeente Meerssen | Besluit tot het aanwijzen van evenementen waarvoor geen vergunning is vereist op grond van art. 2.2.2, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Meerssen

Officiele publicatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent het aanwijzen van evenementen waarvoor geen vergunning is vereist

Gelet op artikel 2.2.2, lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Meerssen,

BESLUITEN:

A:

Vast te stellen dat voor evenementen als bedoeld in artikel 2.2.2, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Meerssen geen vergunning is vereist indien deze evenementen voldoen aan de volgende vrijstellingscriteria:

 • 1.
  Er zijn niet meer dan 250 deelnemers aanwezig bij het evenement.
 • 2.
  Er is sprake van een ééndaags evenement en de begin- en eindtijd liggen tussen 10.00 uur en 24.00 uur.
 • 3.
  De geluidsproductie is niet hoger dan 90 dB(A) bronvermogen, gemeten op 3 meter afstand van de bron.
 • 4.
  Er wordt geen vechtsport in wedstrijdverband bedreven.
 • 5.
  Er worden geen gebiedsontsluitingswegen en/of doorgaande wegen afgesloten voor het verkeer.
 • 6.
  Het evenement is niet gericht op specifieke, risicovolle groepen waarvan algemeen bekend is dat er een verhoogd risico op gebruik van riskante middelen (drugs).
 • 7.
  Er is geen sprake van het gebruik van wapens, het werpen van ontvlambare of explosieve voorwerpen of het schieten met wapens met luchtdruk of gasdruk met uitzondering van het schieten met traditionele wapens op daartoe aangewezen schietterreinen of het dragen van wapens door schutterijen en gilden conform categorie III en IV Regeling wapens en munitie tijdens optochten, défilés, processies en herdenkingen.
 • 8.
  Er wordt geen gebruik gemaakt van gemotoriseerde (model)voertuigen, gemotoriseerde (model)vaartuigen of gemotoriseerde (model)vliegtuigen anders dan het op grond van de Wegenverkeerswet toegestane gebruik van een voertuig op de openbare weg.

B:

Te bepalen dat, degene die een evenement organiseert waarvoor geen evenementenvergunning is vereist op grond van de criteria in lid 1, verplicht is om het evenement uiterlijk 4 weken tevoren te melden bij de gemeente met gebruikmaking van het elektronische formulier dat beschikbaar is via de evenementenassistent (https:\\ea.impactive.nl)

C:

Voor wielertoertochten met een aantal van 101 tot en met 250 deelnemers geldt een meldingsplicht. Vanaf 250 deelnemers geldt een vergunningsplicht. Meldingsplichtige wielertoertochten dienen uiterlijk 6 weken voorafgaande aan het evenement te worden gemeld door middel van het “aanvraagformulier wielertoertochten Euregio” bij het coördinatiepunt wielertoertochten Zuid-Limburg-Euregio.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 7 juli 2020.