Gemeente Meerssen | Beleidsregel van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent gegevensbescherming Beleidsregel wijze indiening verzoek inzake rechten betrokkene onder AVG

Officiele publicatie

Beleidsregel van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent gegevensbescherming Beleidsregel wijze indiening verzoek inzake rechten betrokkene onder AVG

Het Dagelijks Bestuur van BsGW;

Overwegende dat het dagelijks bestuur gehoor dient te geven aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) omtrent de rechten van betrokkenen onder de AVG.

Gelet op artikel 15, 16 en 17, 18, 20 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet gegevensbescherming (UAVG).

BESLUIT

Artikel 1 Reikwijdte beleidsregel

Deze beleidsregel is van toepassing op de wijze van indiening van verzoeken gebaseerd op rechten van betrokkenen voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de Uitvoeringswet gegevensbescherming (UAVG).

Artikel 2 Begripsbepaling

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • 1.
  website BsGW: https://bsgw.nl/nl/;
 • 2.
  contactformulier: elektronisch in te vullen en te verzenden formulier dat op de persoonlijke pagina op de website van de BsGW is geplaatst en aldaar kan worden ingevuld en naar de BsGW kan worden verzonden;
 • 3.
  persoonlijke pagina: het gedeelte van de website van de BsGW waarop met behulp van een elektronische handtekening kan worden ingelogd;
 • 4.
  DigiD: een landelijk systeem om de identiteit van burgers vast te stellen die via internet diensten afnemen van overheidsinstellingen;
 • 5.
  Een elektronische handtekening: een via een aanmelding bij DigiD verkregen gebruikersnaam en wachtwoord;
 • 6.
  Beveiligde gegevensuitwisseling: een voorziening die een beveiligde bestandsoverdracht tussen verschillende computers mogelijk maakt;
 • 7.
  Identiteitsbewijs: paspoort, Nederlandse identiteitskaart, ID-kaart of paspoort uit een EERland, Nederlands vreemdelingendocument
 • 8.
  Betrokkene: de persoon die gebruik wil maken van zijn recht van inzage, rectificatie of gegevenswissing.

Artikel 3 wijzen van indienen verzoeken

1.

Voor het indienen van een verzoek zijn 2 kanalen opengesteld.

 • a.
  Via de persoonlijke pagina (achter DigiD) van betrokkene of;
 • b.
  Ten kantore van de BsGW (balie).

Artikel 4 Identificatie

Om er zeker van te zijn dat verzoeken enkel worden ingediend door betrokkene zelf, dient deze zich deugdelijk te identificeren. Dit kan door:

 • 1.
  Gebruik elektronische handtekening door zich te identificeren via DigiD;
 • 2.
  Het tonen van een geldig Identificatiebewijs.

Artikel 5 Verplicht gebruik contactformulieren

1.

De aanvraag langs elektronische weg kan uitsluitend door middel van de daarvoor bestemde contactformulier(en) op de website van de BsGW worden ingediend.

2.

Het in het eerste lid bedoelde contactformulier is enkel toegankelijk via de persoonlijke pagina op de website https://www.bsgw.nl.

3.

Toegang tot het contactformulier is mogelijk voor een belastingschuldige en of/ betrokkene, zijnde een burger door het invoeren van zijn DigiD.

Artikel 6 Weigering elektronische berichten

1.

Een via de elektronische weg ingediend contactformulier inclusief aanvullende informatie wordt door de BsGW geweigerd indien dit een virus bevat dan wel op enigerlei andere wijze een gevaar vormt voor de software waarmee de BsGW werkt dan wel een gevaar vormt voor de bescherming van de privacy van persoonsgegevens.

2.

Een via de elektronische weg ingediend contactformulier inclusief aanvullende informatie wordt geweigerd, indien dit op een andere wijze dan middels het in artikel 4, eerste lid bedoelde contactformulier wordt ingediend.

Artikel 7 Ondertekening contactformulieren

1.

Als elektronische handtekening, ter ondertekening van een contactformulier inclusief aanvullende informatie, zoals bedoeld in artikel 2:16 Algemene wet bestuursrecht wordt beschouwd de in artikel 4, lid 1 genoemde DigiD voor een burger.

2.

Een langs elektronische weg verzonden contactformulier, inclusief aanvullende informatie, dat op andere wijze is ondertekend dan in het eerste lid omschreven, wordt geweigerd.

Artikel 8 Tijdstip ontvangst verzoeken

Als tijdstip van ontvangst van een ingediend contactformulier geldt het tijdstip waarop het formulier bij de BsGW is binnengekomen. Voor verzoeken gedaan bij de balie van de BsGW geldt als ontvangstdatum de datum “ontvangen”.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit kan aangehaald worden als “beleidsregel wijze indiening verzoek inzake rechten betrokkene onder AVG”.

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 28-06-2018.
De directeur,
drs. J.G.A.W. Willemsen
De wnd. voorzitter,
J.S.E. Van Wersch