Gemeente Meerssen | Bekrachtiging besluit tot aanwijzing heffings-, invorderings- en WOZ-ambtenaar BsGW

Officiele publicatie

Bekrachtiging besluit tot aanwijzing heffings-, invorderings- en WOZ-ambtenaar BsGW

Het Dagelijks Bestuur van BsGW;

Overwegende :

  • -
    dat als gevolg van de directiewissel per 7 november 2016 de directeur, de heer J.G.A.W. Willemsen, dient te worden aangewezen als ambtenaar belast met de heffing en de invordering van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen alsmede dient te worden belast met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;
  • -
    dat om stagnatie in de uitvoering van de overgedragen belastingwerkzaamheden te voorkomen vooruitlopende op formele bekrachtiging door de voorzitter en de directeur een besluit is genomen tot een aanwijzing van een heffings- invorderings- en WOZ ambtenaar;
  • -
    dat dit besluit nog formele bekrachtiging behoeft van uw Bestuur

Gelet op het bepaalde in Bijlage 1 behorende bij de GR BsGW en de artikelen 232, vierde lid, sub a en b van de Gemeentewet alsmede artikel 1, tweede lid Wet waardering onroerende zaken en artikel 124, vijfde lid sub a en b Waterschapswet.

BESLUIT

Het besluit van 31-10-2016 tot aanwijzing van de directeur van BsGW als heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen alsmede uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken te bekrachtigen;

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 17-11-2016.

Roermond,

17-11-2016
De directeur,
drs. J.G.A.W. Willemsen
De voorzitter,
W. van den Beucken