Gemeente Meerssen | Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Op de Locht 52 artikel 3.8 lid 4 Wet Ruimtelijke Ordening

Officiele publicatie

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Op de Locht 52 artikel 3.8 lid 4 Wet Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend dat de gemeenteraad op 4 februari 2021 het Bestemmingsplan Op de Locht 52 ongewijzigd heeft vastgesteld). Het betreft hier de manege en het woonhuis op dit adres, kadastraal bekend gemeente Bunde – sectie A – nummer 3602 (gedeeltelijk).

Het doel van dit bestemmingsplan is het planologisch rechtzetten van een omissie waardoor op betreffende locatie weer een bedrijfswoning kan worden gerealiseerd en wordt met plan daarnaast de mogelijkheid gecreëerd 3 vakantieappartementen in de manege te realiseren.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van donderdag 25 februari 2021 tot en met woensdag 7 april 2021 ter inzage. U kunt het bestemmingsplan op afspraak inzien bij het Klantenbureau Ruimte in het bestuurscentrum van de Gemeente Meerssen, Markt 50 in Meerssen, telefoon 14 043. U kunt de stukken ook raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het ontwerp bestemmingsplan is (NL.IMRO.0938.BP05012-VG01.

Beroep

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd schriftelijk beroep instellen. Beroep moet u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt alleen beroep instellen als u:

  • ook een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend;
  • kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om tegen het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze in te dienen;

Ook kunt u tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Zo’n verzoek stuurt u naar de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Een beroepschrift en verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Bij het indienen van een beroepschrift of voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan dan treedt het plan nog niet in werking. De voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak moet dan eerst uitspraak doen over de voorlopige voorziening.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) en vragen naar de heer E. Wezenberg van de afdeling Ruimte, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Burgemeester en wethouders van Meerssen
Meerssen, 24 februari 2021