Gemeente Meerssen | Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘IJzerenkuilenweg 21’ te Meerssen

Officiele publicatie

Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘IJzerenkuilenweg 21’ te Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Meerssen in haar vergadering van 2 februari 2023 het bestemmingsplan ‘IJzerenkuilenweg 21’ en de hierbij behorende stukken heeft vastgesteld.

Het plan

Dit nieuwe bestemmingsplan wijzigt de woonbestemming, waarbij de mogelijkheid tot het realiseren van een woning wordt vervangen voor het realiseren van bijgebouwen.

Wilt u het bestemmingsplan bekijken?

Het vastgestelde bestemmingsplan, het raadsbesluit en de hierbij behorende stukken liggen van woensdag 15 februari tot en met donderdag 29 maart 2023 (zes weken) ter inzage in het gemeentehuis. Bezoek voor de openingstijden en het adres de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via telefoonnummer 14 043.

De documenten zijn ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het bestemmingsplan worden opgeroepen door middel van het invullen van de locatie, naam van het bestemmingsplan of het plan id-nummer: NL.IMRO.0938.BP03010-VG01.

Beroep bestemmingsplan

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van ter inzage legging beroep bij de raad van State worden ingestelde.

Indienen beroep

Het beroepschrift moet worden gestuurd naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als ook een beroepschrift is ingediend. Voor de behandeling van een beroep/voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Meerssen,

15 februari 2023
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen