Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering donderdag 7 juli 2022

Officiele publicatie

Agenda raadsvergadering donderdag 7 juli 2022

Op donderdag 7 juli 2022 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl of op televisie bij lokale omroep Meer Vandaag.

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-besluitenlijsten raadsvergaderingen van 15-06-2022 en 30-06-2022
  • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 21-06-2022)
  • Raadsvoorstel Financiering van de nota ‘Durf. Kader voor doorontwikkeling van de huiskamers’
  • Raadsvoorstel Benoeming en beëdiging van de voorzitter/lid van de Rekenkamercommissie
  • Raadsvoorstel vaststellen Jaarrekening 2021 en bestemming voordelig resultaat van de rekening van baten en lasten 2021
  • Raadsvoorstel inzake 1e Bestuursrapportage 2022
  • Raadsvoorstel Kaderbrief 2023-2026
  • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl