Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering donderdag 2 februari 2023

Officiele publicatie

Agenda raadsvergadering donderdag 2 februari 2023

Op donderdag 2 februari 2023 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl of op televisie bij de lokale omroep Meer Vandaag.

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Besloten vergadering
  • Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering van 15-12-2022
  • Lijst ingekomen stukken Raad (datumversie 16-01-2023)
  • Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan “IJzerenkuilenweg 21”
  • Raadsvoorstel Stand van zaken herfinanciering geldleningen Wonen Meerssen
  • Raadsvoorstel inzake het beschikbaar stellen van een additioneel voorschot ad € 35.000,- aan de Stichting MFC Bunde
  • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.  

E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl