Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering donderdag 16 maart 2023

Officiele publicatie

Agenda raadsvergadering donderdag 16 maart 2023

Op donderdag 16 maart 2023 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.00 uur. Je kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl of op televisie bij de lokale omroep Meer Vandaag.

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 02-02-2023
  • Lijst ingekomen stukken Raad (datumversie 27-02-2023)
  • Raadsvoorstel Concept Regionaal Beleidsplan Politie 2024-2027
  • Raadsvoorstel Aanvraag suppletie uitkering gemeentefonds niet gesprongen explosieven Meerssen
  • Raadsvoorstel Kaderbrief 2024 RUD Z-L
  • Raadsvoorstel Verzoek VV Bunde inzake nieuwbouw sportaccommodatie
  • Raadsvoorstel Vaststellen verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Meerssen
  • Raadsvoorstel Onttrekken geld aan de coronareserve voor projecten Intensivering Reintegratie
  • Raadsvoorstel inzake Vaststelling bestemmingsplan ‘Geulstraat ong. te Bunde’
  • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

Je kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.

E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl