Gemeente Meerssen | Agenda gecombineerde raadsadviesvergadering woensdag 18 januari 2023

Officiele publicatie

Agenda gecombineerde raadsadviesvergadering woensdag 18 januari 2023

Op woensdag 18 januari 2023 vindt de digitale gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. De vergadering start om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 2 februari 2023. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Concept-agenda woensdag 18 januari 2023

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda van de vergadering
  • Vaststelling concept-samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 30-11-2022 en 01-12-2022
  • Spreekrecht
  • Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan "Ijzerenkuilenweg 21”
  • Raadsvoorstel Stand van zaken herfinanciering geldleningen Wonen Meerssen
  • Overzicht moties en toezeggingen
  • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.

E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl