Gemeente Meerssen | Standpunt gemeente Meerssen over regeling Rijksoverheid voor aanvullende financiële tegemoetkoming gedupeerden waterramp

Nieuwsbericht Standpunt gemeente Meerssen over regeling Rijksoverheid voor aanvullende financiële tegemoetkoming gedupeerden waterramp

Gepubliceerd op: 23 januari 2024 18:00

Tweeënhalf jaar geleden kregen grote delen van de gemeente Meerssen te maken met wateroverlast door hevige regenval. De overstromingen hebben in grote delen van de gemeente Meerssen tot enorme schade geleid. Omdat de vergoeding vanuit de verzekering en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) voor veel mensen ontoereikend was, heeft het gemeentebestuur van meet af aan aangedrongen op een aanvullende financiële tegemoetkoming door het Rijk. In februari 2023 heeft de minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer toegezegd te onderzoeken of gedupeerden in een schrijnende situatie extra financieel kunnen worden geholpen. Naar aanleiding van deze toezegging hebben vertegenwoordigers van het ministerie, de provincie Limburg en verschillende getroffen gemeenten in de afgelopen periode gesprekken hierover gevoerd.

De uitkomst van de gesprekken is dat er een regeling zal komen voor particuliere gedupeerden die restschade of gevolgschade van de waterramp hebben, die heeft geleid of dreigt te leiden tot financiële nood. Er is sprake van financiële nood indien een gedupeerde onvoldoende eigen middelen heeft om te kunnen voorzien in noodzakelijke dubbele woonlasten of het kunnen laten herstellen van de gebruiksfunctie van de woning. Op basis van de uitgangspunten van financiële nood, vertrouwen in de gedupeerde en het zoveel mogelijk ontzorgen van de gedupeerde wordt verder gewerkt aan het opstellen van een regeling.

Definitieve besluitvorming over de regeling en over welke instantie de regeling zal gaan uitvoeren, moet nog plaatsvinden in de ministerraad.

Standpunt gemeente Meerssen

De gemeente Meerssen heeft tijdens de overleggen en ook in haar brief aan het ministerie van 18 juli 2023 aangegeven dat de beoogde doelgroep te smal is. Wij hebben erop gewezen dat er veel gedupeerden zijn met forse niet gedekte schade aan de infrastructuur rondom hun woning (bijgebouwen, bestrating, opritten en terrassen) en niet gedekte schade aan voertuigen andere dan auto's (motoren, caravans, scooters). Het gaat hier niet alleen om restschade maar ook om gevolgschade die achteraf is ontstaan en ook niet wordt vergoed. Deze gedupeerden vallen buiten de doelgroep van het ministerie. Wij hebben voorgesteld om de gedupeerden die van het Nationaal Rampenfonds € 2.000 hebben ontvangen aan te schrijven om hen te wijzen op de aanvullende regeling. Aanvragen vanuit deze doelgroep moeten marginaal worden getoetst en toekenning vindt plaats op basis van vertrouwen. Daarbij wordt gewerkt met een uitkering van vaste bedragen. Dit voorstel is echter niet overgenomen.

Verder hebben wij erop aangedrongen dat gedupeerden die een beroep willen doen op de regeling niet opnieuw een voor hen belastend administratief aanvraag- en behandelproces moeten doorlopen. Het ministerie heeft toegezegd dat gedupeerden die een beroep doen op de regeling zoveel mogelijk worden ontzorgd. Wij zullen nauwlettend monitoren hoe dit in de praktijk concreet vorm zal krijgen. Wij hebben begin 2023 deelgenomen aan een rondetafelgesprek met de commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer om de minister van onze visie te overtuigen.

De gemeente Meerssen is geen voorstander van de beoogde regeling omdat die niet aansluit bij de behoeften van de getroffen inwoners van onze gemeente. De gemeente zal echter wel meewerken aan de uitvoering van de regeling.