Gemeente Meerssen | Noodverordening

Nieuwsbericht Noodverordening

Gepubliceerd op: 08 maart 2024 09:15

Noodverordening ex artikel 176 Gemeentewet houdende voorschriften ter voorkoming van ernstige wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde en veiligheid


De burgemeester van de gemeente Meerssen, voor zover het haar bevoegdheid en grondgebied betreft, gelet op artikel 176 van de Gemeentewet, gelezen de Noodverordening wanordelijkheden Gemeente Beek 2024 en gezien de onlosmakelijke samenhang gezien de ligging van Maastricht Aachen Airport en de omliggende toegangswegen voor toepassing van deze noodverordening, overwegende dat:

 • Sinds begin januari 2024 zowel via de internetsite van Extinction Rebellion Nederland (XR) alsook via aanplakbiljetten wordt opgeroepen voor een "massa actie"/ demonstratie op zaterdag, 9 maart 2024 bij het vliegveld Maastricht Aachen Airport (MAA);
 • Kennisgeving voor deze demonstratie op donderdag, 15 februari 2024, per email werd gedaan bij de burgemeester van de gemeente Beek;
 • Gemeente beek op 19 februari een vijfhoek heeft georganiseerd alwaar de burgemeester van de gemeente Meerssen formeel in kennis is gesteld van deze demonstratie;
 • O.a. de Vliegveldweg en Bamfordweg, deels gelegen zijn op grondgebied van de gemeente Meerssen en direct aangrenzend zijn aan en toegang kunnen verschaffen tot het luchthavengebied van MAA;
 • De demonstratie vooral is gericht tegen het gebruik van privéjets voor korte vluchten en het faciliteren daarvan;
 • De organisator aangeeft van mening te zijn dat privéjets niet meer passen binnen het huidige tijdsbeeld;
 • Terwijl in het weekend van 9 maart op MAA een piek van privéjets te verwachten is in verband met de TEFAF;
 • Het overgrote deel van de dan aanwezige privéjets toebehoren aan bezoekers van de kunstbeurs TEFAF;
 • Deze kunstbeurs plaatsvindt van zaterdag, 9 maart tot donderdag, 14 maart 2024 in het MECC te Maastricht;
 • Er eerdere betogingen nabij luchthaventerreinen hebben plaatsgevonden in escalerende mate;
 • Op basis van de eerdere ervaringen en risico-inventarisaties het risico blijkt dat XR c.s. zich door middel van hulpmiddelen toegang zal verschaffen tot het luchthaventerrein;
 • De vitale infrastructuur van MAA hierdoor bedreigd wordt en sprake is van een significante veiligheidsdreiging voor onder andere personen;
 • MAA en omliggende toegangsweg in het kader van de luchtvaart een bijzonder object zijn met een verhoogd veiligheidsrisico;
 • Andere luchthavens zoals bijvoorbeeld Schiphol bij eerdere betogingen van deze aard en van deze groep daadwerkelijk zijn binnengedrongen en dit leidt tot een actuele en reële verwezenlijking van dit dreigende gevaar;
 • Het binnendringen van MAA gevaarlijk is voor zowel het actieve luchtverkeer als voor de mogelijke indringer(s) zelf;
 • Hierdoor grote, onaanvaardbare gevolgen dreigen te ontstaan op het gebied van openbare orde en veiligheid;
 • Hierdoor de ernstige vrees is voor het ontstaan van oproerige beweging dan wel andere ernstige wanordelijkheden indien het vliegveld door onbevoegden wordt betreden en/of de infrastructuur van het vliegveld wordt beschadigd of vernield er veiligheidsvraagstukken in het geding zijn;
 • Dat uit ervaring is gebleken, dat deze betogers aanwijzingen van de politie c.q. Koninklijke Marechaussee, gegeven in het belang van de openbare orde en de (verkeers)veiligheid, negeren;
 • Dat gelet op voornoemde aankondiging en de ervaringen elders in het land gedurende deze demonstratie sprake is van vrees voor ernstige wanordelijkheden. Hieronder wordt mede verstaan de (ernstige) vrees voor wanordelijkheden dan wel een ernstige ontwrichting van het (vlieg)verkeer.
 • In verband met het voorgaande het in de gemeenten Beek en Meerssen bij MAA op 9 maart noodzakelijk is om ter handhaving van de openbare orde algemene verbindende voorschriften te geven
 • deze omstandigheid niet met reguliere of specifieke bevoegdheden of voorschriften kan worden ondervangen;

besluit de volgende noodverordening vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder wordt verstaan;
 • b. voertuig: alle voertuigen, als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
 • c. aangewezen gebied: het gebied binnen de gemeente Beek en de gemeente Meerssen zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1. Voor wat betreft het grondgebied van de gemeente Meerssen, betreft dit in elk geval de volgende wegen (inclusief omliggende openbare ruimte) die zoals de kaart in bijlage 1 inzichtelijk maakt (deels) tot dit aangewezengebied behoren:
  - Vliegveldweg
  - Bamfordweg
  - Nieuwe Vliekerweg

Artikel 2 – Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op het aangewezen gebied binnen de gemeente Meerssen, dat, gezien de ligging van MAA, de gemeente Beek en de gemeente Meerssen voor de toepassing van deze noodverordening onlosmakelijk verbindt.

Artikel 3 – Verboden voorwerpen

 1. Het is verboden om in het aangewezen gebied voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, te dragen of te vervoeren die gebruikt kunnen worden om het hekwerk rondom het vliegveld te beschadigen, het luchthaventerrein op oneigenlijke wijze te betreden iemand vast te maken of vast te ketenen aan plaatsen op het aangewezen luchthaventerrein, roerende en/of onroerende zaken op het aangewezen luchthaventerrein te vernielen, beschadigen of bekladden, of die gebruikt kunnen worden om de openbare orde te verstoren of de veiligheid in gevaar te brengen.
 2. Onder voorwerpen en stoffen als bedoeld in het eerste lid worden in ieder geval verstaan:
  a. drones;
  b. inklimmingsmaterialen, zoals ladders, trappen, planken en/of touwen;
  c. goederen om personen aan elkaar en/of aan roerende en/of onroerende zaken vast te maken, zoals tonnen, balken, lijm, touw en kettingen.
  d. goederen om zaken te vernielen, beschadigen of bekladen, zoals verf, (graffiti)spuitbussen, confetti, glitters en zand.


Artikel 4 – Gebiedsverbod

Het is eenieder die zich door voertuig(en), kleding, uitrusting, meegevoerde voorwerpen of gedraging(en) manifesteert op een wijze of met de kennelijke bedoeling om de openbare orde te verstoren, verboden zich op een openbare plaats, in het aangewezen gebied op te houden.

Artikel 5 – Verbod op voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt

 1. Het is verboden om in het aangewezen gebied zonder redelijk doel een voorwerp bij zich te hebben dat gebruikt zou kunnen worden als wapen.
 2. Onder voorwerpen als bedoeld in het eerste lid worden in ieder geval verstaan:
  a. vuurwerk al dan niet bewerkt of samengesteld;
  b. paintball- en/of airsoftgeweren;
  c. andere op vuurwapen gelijkende voorwerpen;
  d. molotovcocktails, glaswerk, straatstenen, stokken en kettingen.


Artikel 6 – Verbod op gezichtsbedekkende kleding

Het is verboden om in het aangewezen gebied op een publiek toegankelijke plaats kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt, dan wel onherkenbaar maakt.

Artikel 7 – Toezicht

De politie, Koninklijke Marechaussee of buitengewoon opsporingsambtenaar is belast met de handhaving van de bepalingen van deze verordening. De politie, Koninklijke Marechaussee of buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd al die maatregelen te treffen en die bevelen te geven die zij noodzakelijk acht met het oog op de handhaving.

Artikel 8 – Straf

Overtreding van deze noodverordening is op grond van artikel 443 Wetboek van Strafrecht een strafbaar feit, waarop een gevangenisstraf is gesteld van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie (€ 5.150,-).

Artikel 9 - Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 9 maart 2024, 09:00 uur en geldt tot 10 maart 2024, 0:00 uur.

Artikel 10 - Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Noodverordening wanordelijkheden Gemeente Meerssen 2024.

Aldus besloten door de burgemeester van de gemeente Meerssen op 7 maart 2024 te Meerssen.

Meerssen, 7 maart 2024
Burgemeester van Meerssen

Mirjam Clermonts-Aretz

* Deze verordening is raadpleegbaar via overheid.nl en op de websites van de gemeenten Beek en Meerssen. Deze verordening wordt ingevolge artikel 176, lid 2 van de Gemeentewet terstond na haar bekendmaking ter kennis gebracht van de gemeenteraad, van de commissaris van de koning en van de hoofdofficier van justitie. 

Bijlage 1: Aangewezen gebied noodverordening


Noodverordening