Gemeente Meerssen | Natura 2000-ontwerpbeheerplan Grensmaas

Nieuwsbericht Natura 2000-ontwerpbeheerplan Grensmaas

Gepubliceerd op: 01 september 2023 08:30

Natura 2000 Ontwerpbeheerplan Grensmaas
Bericht van Rijkswaterstaat

Van woensdag 30 augustus tot en met dinsdag 10 oktober 2023 kan iedereen reageren op het Natura 2000-ontwerpbeheerplan Grensmaas. In deze tekst lees je hoe je dat kunt doen.

Waarover gaat het project?

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de Europese Unie voor behoud en herstel van biodiversiteit. De Grensmaas is aangewezen als één van de te beschermen natuurgebieden. Het doel van het netwerk is het leveren van een wezenlijke bijdrage aan het behoud en herstel van de natuur die in de Europese Unie van gemeenschapsbelang wordt geacht.

Voor de Grensmaas is nu het ontwerpbeheerplan vastgesteld. We nodigen je uit om meer te lezen over het ontwerpbeheerplan en eventueel jouw zienswijze kenbaar te maken. 

Natura 2000 Ontwerpbeheerplan Grensmaas

Doel van het Natura 2000-ontwerpbeheerplan

Het ontwerpbeheerplan vormt het kader voor het natuurbeheer en overige activiteiten in het Natura 2000-gebied Grensmaas. Het ontwerpbeheerplan werkt de aangewezen Natura 2000-doelen (de zogenaamde instandhoudingsdoelstellingen) uit in omvang, ruimte, tijd en kwaliteit. Het plan richt zich op het realiseren hiervan en maakt duidelijk welke activiteiten naast de natuurfuncties toegestaan zijn en onder welke voorwaarden.

In het Natura 2000-ontwerpbeheerplan zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  • een beschrijving van de beoogde resultaten voor de planperiode 2023-2029: de mate van behoud of herstel van natuurlijke habitattypen en populaties van wilde dier- en plantensoorten (instandhoudingsdoelstellingen);
  • een overzicht op hoofdlijnen van de noodzakelijke maatregelen in de planperiode met het oog op de hierboven bedoelde resultaten.

Vervolg

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen gelezen en beoordeeld. Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven in een nota van antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het proces is betrokken. De nota wordt gepubliceerd bij vaststelling van het definitieve Natura 2000-beheerplan Grensmaas. Alle indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd.

Hoe kun je reageren? 

Een zienswijze indienen kan op drie manieren, vanaf woensdag 30 augustus tot en met dinsdag 10 oktober 2023. Je ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

QR code
Digitaal

Bij voorkeur ontvangen wij jouw zienswijze via: www.platformparticipatie.nl/grensmaas. Of scan de QR-code hiernaast en geef eventueel uw zienswijze

Mondeling

Telefonisch tijdens kantooruren, via telefoonnummer 070-4569607.

Post

(o.a. voor zienswijzen vanuit het buitenland)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Participatie
o.v.v. Natura 2000-gebied Grensmaas
Postbus 20901
2500 EX Den Haag.

Informatie

Meer informatie vindt u op de website: www.platformparticipatie.nl/grensmaas

of scan de QR-code hiernaast en geef eventueel uw zienswijze.
Hier vind je informatie over:

  • inhoud van het project;
  • planning van het project;
  • hoe en waar u documenten kunt inzien.

Vragen

  • Vragen over het project? Voor inhoudelijke vragen kunt u gratis contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800-8002 of via e-mail: 08008002@rws.nl.
  • Vragen over de procedure? Bel via telefoonnummer 070-4569607. Directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.