Gemeente Meerssen | Natura 2000-beheerplan Geuldal vastgesteld en ter inzage

Nieuwsbericht Natura 2000-beheerplan Geuldal vastgesteld en ter inzage

Gepubliceerd op: 07 februari 2024 16:25

Logo provincie Limburg
De natuur beleven, benutten en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Nederland telt 162 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden binnen de Europese Unie. Het Natura 2000-gebied Geuldal ligt in de provincie Limburg.

Dit is een bericht van de Provincie Limburg.

Vaststelling definitief Natura 2000-beheerplan Geuldal

Voor het Natura 2000-gebied Geuldal hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg een Natura 2000-beheerplan gewijzigd vastgesteld op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming. In de bijbehorende nota van antwoord zijn de antwoorden op de zienswijzen, die tegen het ontwerpbeheerplan zijn ingediend, gebundeld. Deze documenten zijn nu definitief vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. Het tijdvak van het Natura 2000- beheerplan bedraagt zes jaar.

Terinzagelegging

Het definitief vastgestelde Natura 2000-beheerplan Geuldal en de bijbehorende nota van antwoord zijn te vinden via de website van officielebekendmakingen.nl Gedurende de terinzagelegging van 14 februari 2024 tot en met 27 maart 2024 zijn de documenten tijdens reguliere openingstijden ook in to zien in het gemeentehuis van Meerssen. Bezoekadres: Gemeentelijk Klant Contact Centrum (Markt 50 in Meerssen). E-mail: info@meerssen.nl, telefoon: 14 043.

Digitale inzage via de site van de Provincie Limburg.

Mogelijkheid tot beroep instellen

Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur Omgevingswet in werking getreden. Als een ontwerp van een besluit op grond van de Wet natuurbescherming is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet, blijft op grond van artikel 2.9, tweede lid van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet het oude recht van toepassing (de Wet natuurbescherming). Een beroep kan alleen worden ingesteld tegen specifieke onderdelen van het Natura 2000 beheerplan. Beroep staat volgens artikel 8.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming open tegen de beschrijvingen van projecten of handelingen die het bereiken van instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen en tegen de daarbij aangegeven voorwaarden en beperkingen. Hierbij gaat het om activiteiten die via het betreffende beheerplan vrijgesteld zijn van de vergunningplicht. Geen beroep is mogelijk tegen de elementen gericht op uitvoering, zoals de maatregelen of de fasering van de uitvoering.

Wie mag beroep instellen?

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden. Ook niet-belanghebbenden kunnen beroep instellen, mits zij binnen de in de wet gestelde termijn van zes weken een zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerp-beheerplan. Het besluit tot vaststelling wijzigt het definitief beheerplan ten opzichte van het ontwerpbeheerplan. Door eenieder kan ook tegen deze wijzigingen, opgenomen in voormelde "nota van wijzigingen" beroep worden ingesteld. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd.

Hoe kunt u beroep instellen?

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het Natura 2000-beheerplan ter inzage is gelegd. De beroepstermijn start op 14 februari 2024 en loopt tot en met 27 maart 2024. Indien u in beroep wenst to gaan, stuurt u een beroepschrift Haar de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het beroepschrift dient ten minste uw naam, adres en handtekening to bevatten, evenals de datum, de omschrijving van het besluit waartegen uw beroep is gericht en waarom u het niet eens bent met het besluit. Het instellen van beroep schorst de werking van het Natura 2000 beheerplan niet. Hangende het beroep kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank Limburg. Voor het instellen van beroep en voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De behandeling van het beroep verloopt verder via de rechtbank.

Meer weten en contact

Voor algemene vragen over de vaststellingsprocedure kunt u contact opnemen met het Cluster Natuur en Water van de Provincie Limburg: 06-46974779 (lokaal tarief).