Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 06 - 10 februari 2021

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 06 - 10 februari 2021

Gepubliceerd op: 09 februari 2021 14:35

Gemeentepagina: week 06
Datum: woensdag 10 februari 2021

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Geen Carnaval. Geine vastelaovend

Geen carnavalsactiviteiten. Geen optochten. Geen dansende menigte en volle cafés. Corona haalt een streep door carnaval 2021. Dat doet pijn in het hart van de echte vastelaovesvierder. Dat begrijp ik als echte carnavalist maar al te goed! Dit jaar is het helaas niet anders. Het belangrijkste is dat we gezond blijven. We moeten samen nog even volhouden. Dan kunnen we er volgend jaar hopelijk weer een mooi carnavalsfeestje van maken.

Geen carnaval - Geine vastelaovend

Ik kan me voorstellen dat 't bij menigeen kriebelt. Vastelaovend zit immers 'in dien blood'. Bij mij zelf ook. Maar ook ik blijf thuis, draai wat carnavalsmuziek en kijk bijvoorbeeld op tv naar carnaval van vorige jaren. Je kunt bijvoorbeeld ook je carnavalsvrienden online treffen via Teams of doe mee met een van de online-events. Krijg je bezoek? Dat kan, maar ook dan gelden de coronamaatregelen. Dus niet meer dan één persoon per dag. En buiten met niet meer dan twee mensen samen.

Leef luuij, Ich höb auch vastelaovend in mien blood
Laote veer oos vastelaoveshart gezoond houwe
Blief thoes en geneet op aafsjtand
Dan kinne veer volgend jaor weer same vastelaovend viere

Een thuis-alaaf!

Mirjam Clermonts-Aretz
Burgemeester van Meerssen

---

Wethouder Wim Kemp en wethouder Peter Hovens
Nieuwe wethouders Wim Kemp en Peter Hovens benoemd

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 4 februari 2021 zijn Wim Kemp en Peter Hovens benoemd tot wethouders van de gemeente Meerssen. Zij legden tijdens de vergadering de verklaring/belofte danwel eed af. Beiden gaan parttime aan de slag.

Samen met wethouder Gerard Ijff (fulltime) en burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz is het college van burgemeester en wethouders nu weer voltallig.

Portefeuilleverdeling
Meer informatie over de portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders vindt u in de loop van deze week op www.meerssen.nl (Politiek & Organisatie – College van B&W).

---

RES logo
Denk mee over:
Invulling Regionale Energie Strategie (RES) & Transitievisie Warmte

Op 28 juni 2019 publiceerde ons kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990.

Eén van de afspraken is dat 30 energieregio's in Nederland onderzoeken waar en hoe in hun regio het beste duurzame energie kan worden opgewekt (wind en zon). Zuid-Limburg is één van deze energieregio's met daarbinnen drie deelregio's: Parkstad, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland. De deelregio Maastricht-Heuvelland is een samenwerkingsverband van de zes gemeenten Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul. Samen met Provincie Limburg en Waterschap Limburg werken wij aan het leveren van inbreng voor de Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg.

Het gaat over onze leefomgeving
Hoe de Regionale Energiestrategie invulling krijgt, is een zoektocht die we samen met u willen maken. De uitwerking van de RES Zuid-Limburg brengt veranderingen mee van onze directe leefomgeving. Daarnaast moet de transitie naar een duurzame energie en warmte betaalbaar blijven voor de samenleving. Daarom vinden wij het belangrijk dat u en zoveel mogelijk andere mensen met ons meedenken.

Transitievisie Warmte (TVW)
De gemeente Meerssen werkt daarnaast aan de Transitievisie Warmte. In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd. Hoe we dit gaan oppakken, beschrijft de gemeente in de TVW.

Alleen samen lukt het ons om goede plannen te maken.
Dus denk met ons mee!

Denk met ons mee!
In november-december 2020 hebben de RES-partners een eerste maatschappelijke raadpleging uitgevoerd. Dat deden we via een online-enquête voor iedereen en online-bijeenkomsten voor bij de RES betrokken organisaties (stakeholders).

De volgende stap is dat we samen met u de mogelijkheden willen onderzoeken voor het daadwerkelijk vormgeven van de opgaven uit het Klimaatakkoord in onze eigen gemeente. Daarvoor organiseren we op maandag 22 februari (voor inwoners) en woensdag 24 februari (voor ondernemers) meedenkbijeenkomsten. U kunt zich aanmelden via www.meerssen.nl/res. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren tot ca. 21.15 uur.

Hoe verder?
Alle inbreng van onze inwoners en ondernemers gebruiken we bij de definitieve uitwerking van onze bijdrage voor de RES Zuid-Limburg. In juni 2021 levert Energieregio Zuid-Limburg de laatste versie van de RES op. Daaraan voorafgaand dient deze eerst te worden goedgekeurd door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg. De gemeenteraad van Meerssen neemt in mei een besluit over de definitieve inhoud van de eerste RES. U leest het goed: de eerste RES, oftwel de RES 1.0. De RES is namelijk bedoeld als een dynamisch document, dat de samenwerkende partners in Zuid-Limburg op basis van de nieuwste ontwikkelingen elke twee evalueren en waar nodig bijstellen. Na de RES 1.0 komt er een RES 2.0, 3.0 en ga zo maar door.

Uitgebreide informatie
Uitgebreide informatie vindt u op de projectpagina www.meerssen.nl/res.

---

Gemeentehuis gesloten op 15 en 16 februari

Het gemeentehuis is gesloten op maandag 15 februari en dinsdag 16 februari (de eigenlijke carnavalsdagen). De Burgerlijke Stand is uitsluitend voor aangifte geboorte of overlijden geopend op maandag 15 februari van 9.00-10.00 uur.

Vermissing paspoort-identiteitskaart-rijbewijs
Op 15 februari kunt u van 09.00-10.00 uur ook terecht voor het melden van vermissing van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. U kunt de vermissing van uw reisdocument ook online melden via www.meerssen.nl.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Themabijeenkomst gemeenteraad:
Ontwikkelingen Maastricht Aachen Airport

Op donderdag 11 februari 2021 vindt een themabijeenkomst voor de gemeenteraad plaats over de ontwikkelingen rondom luchthaven Maastricht Aachen Airport. Aanvang 19.00 uur.

U kunt deze themabijeenkomst volgen via de livestream op www.meerssen.nl. Meer informatie vindt u ook in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Regionale beleidsregel
'Ruim baan voor goede woningplannen 2021'

Betreft: het college van burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend dat de gemeenteraad van Meerssen in zijn openbare vergadering van 4 februari 2021 besloten heeft:

 • de beleidsregel 'Ruim baan voor goede woningplannen 2021' vast te stellen, waarbij het einde van de 1e zin "en kan niet met terugwerkende kracht worden ingezet" vervangen wordt door "en werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020";
 • de beleidsregel 'Tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg' in te trekken;
 • van een inspraakprocedure voor de beleidsregel 'Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021' af te zien.

In werking: vanaf 10 februari 2021
Toelichting: met deze beleidsregel kunnen woningbouwplannen die voldoen aan de in de beleidsregel genoemde bepalingen zonder compensatie (zoals vermeld in de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg) worden gerealiseerd. Samengevat staat in de beleidsregel dat een woningbouwinitiatief maatschappelijke meerwaarde moet hebben. Uitgangspunt hierbij is dat inbreiding voor uitbreiding gaat. Genoemde criteria zijn:

 • De plannen moeten bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in centra en kernen, door middel van herstructurering en vervangingsbouw, hergebruik van winkels en ander waardevol vastgoed met passende woningbouw of wel een bijdrage leveren aan de transformatie van de bestaande woningvoorraad;
 • Het plan is voor de gemeente planologisch aanvaardbaar en moet op grond hiervan voldoen aan de systematiek van de 'Ladder van duurzame verstedelijking', zoals vastgelegd in artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening. Voor elk nieuwbouwplan geldt dat de behoefte aan die ontwikkeling zowel kwalitatief als kwantitatief moet worden onderbouwd;
 • Tot slot moeten de nieuwe woningbouwinitiatieven sub-regionaal worden afgestemd en worden toegevoegd aan de regionale woningmarktprogrammering.

Waar ter inzage: deze beleidsregel wordt officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Besluit Tijdelijke inkomstenvrijlating COVID-19 parttime werkzaamheden Participatiewet Maastricht Heuvelland

Betreft: het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 januari 2021 het Besluit inkomstenvrijlating COVID-19 parttime werkzaamheden Participatiewet Maastricht Heuvelland vastgesteld.
In werking: met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2020.
Waar ter inzage: dit besluit wordt officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 10 februari 2021. Dit een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening Gemeente Meerssen 2021 e.v.

Betreft: het gemeenteraad van Meerssen heeft op 4 februari 2021 de Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening Gemeente Meerssen 2021 e.v. vastgesteld.
In werking: vanaf 1 januari 2021.
Waar ter inzage: deze verordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 9 februari 2021. Dit een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het wijzigen van gebruik naar een woonbestemming, Hoolhuis 8, 6241 GP Bunde (ontvangen 27 januari 2021);
 • het plaatsen van een container op de oprit, Klinkenberg 9, 6231 BA Meerssen (ontvangen 1 februari 2021);
 • het uitbreiden van de woning op de eerste verdieping, Catharina Daemenstraat 16, 6241 EJ Bunde (ontvangen 1 februari 2021);
 • het realiseren van een nieuwe inrit ten behoeve van een opstelplaats voor een vrachtwagen, Kuilenstraat 73, 6231 AV Meerssen (ontvangen 1 februari 2021);
 • het vervangen van kozijnen, Bunderstraat 17 en 19, 6231 EH Meerssen (ontvangen 3 februari 2021).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het bouwen van een woning, Brommelen 29, 6243 CM Geulle.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het aanleggen van een inrit, Klein Berghemmerweg 69, 6235 AG Ulestraten (verzonden 2 februari 2021);
 • het bouwen van een woonhuis, Eijckerveld 23 (kavel 6) te Ulestraten (verzonden 4 januari 2021);
 • het realiseren van een berging, Dorpstraat 21d, 6235 AC Ulestraten (verzonden 4 februari 2021);
 • het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en een dakkapel aan de achterzijde, Burgemeester Visschersstraat 82, 6235 ED Ulestraten (verzonden 4 februari 2021);
 • het realiseren van een slijtruimte ten behoeve van een webshop voor de aanwezige distilleerderij, Schonen Steynweg 4a, 6237 NA Moorveld (verzonden 5 februari 2021);
 • het vervangen van kozijnen, Bunderstraat 17 en 19, 6231 EH Meerssen (verzonden 5 februari 2021).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het realiseren van paardenstallen, Prinses Wilhelminaweg 12, 6241 ET Bunde (verzonden 4 februari 2021).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is geweigerd voor:

 • het aanleggen van een tweede inrit, Repenhof 22 (GEWEIGERD), 6241 DA Bunde (verzonden 3 februari 2021).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld:

 • het realiseren van twee levensloopbestendige woningen, Vliegenstraat 21, 6241 CE Bunde (verzonden 5 februari 2021);
 • het realiseren van een serre, Burchtstraat 22, 6241 CR Bunde (verzonden 5 februari 2021);
 • het bouwen van een garage, Iepenlaan 26, 6241 AE Bunde (verzonden 5 februari 2021).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 10 februari 2021
Burgemeester en Wethouders van Meerssen