Gemeente Meerssen | Gemeentebegroting 2024-2027: Samen verder bouwen

Nieuwsbericht Gemeentebegroting 2024-2027: Samen verder bouwen

Gepubliceerd op: 11 oktober 2023 17:00

Deze week presenteert het college van burgemeester en wethouders de Meerjarenbegroting 2024-2027. De gemeenteraad bespreekt de gemeentebegroting in een openbare raadsvergadering op maandag 6 november (aanvang 17.00 uur) en donderdag 9  november 2023 (aanvang 18.00 uur) in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune, volgen via de livestream op www.meerssen.nl, of bekijken op MeerVandaag  TV (lokale omroep). 

Wat betekent de begroting voor de inwoners?   

De gemeente Meerssen staat er voor de korte termijn financieel goed voor. Voor de jaren 2024 en 2025 is er een sluitende begroting. Op de langere termijn (2026-2027) laat de begroting een negatief saldo zien. Dit komt doordat gemeenten vanaf 2026 minder inkomsten krijgen uit het landelijke gemeentefonds. De gemeenten doen daarom een dringend beroep op het Rijk om na de Tweede Kamerverkiezingen zo snel mogelijk te komen tot een voor de gemeenten acceptabele financiering van de taken die eerder door de landelijke overheid aan de gemeenten zijn overgedragen. Het college van B&W blijft positief gestemd. Wethouder Financiën Bjorn Molling: "Samen met de gemeenschap bouwen we onverminderd verder aan een fijne gemeente waar iedereen zich thuisvoelt."

Gemeentelijke belastingen in 2024

De jaarlijkse stijging van de onroerende zaakbelastingen (OZB) is voor het huidige begrotingsjaar met 1% verlaagd naar 3,5%. Voor de periode 2024-2027 blijft dit zo. Hierdoor betaalt een huishouden in 2024 ongeveer € 18,00 (per jaar) meer OZB. De gemeentelijke rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op kostendekkende tarieven. Alle kosten die de gemeente maakt, worden één op één doorberekend aan de inwoners. Omdat de loon-, prijs- en renteontwikkelingen momenteel hoog zijn, zijn ook de gemeentelijke kosten hoog. Met een stijging van de kosten voor de inwoners (gemeentelijke heffingen) tot gevolg. Voor de afvalverwijdering werken de gemeenten Valkenburg aan de Geul, Maastricht en Meerssen samen in de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas. In 2024 maken de samenwerkende gemeenten een nieuw afvalbeleidsplan. Daarbij kijken zij nadrukkelijk ook naar het kostenaspect. Wat betreft hondenbelasting, toeristenbelasting en parkeerbelasting stellen wij voor deze in de komende jaren niet te verhogen.

Opgaven en ambities

Ook in de komende periode zet de gemeente nadrukkelijk in op gezond en veilig wonen in een duurzame leefomgeving. We blijven de schouders zetten onder een sociale gemeente Meerssen die haar inwoners waar nodig ondersteuning biedt. We willen meer banen creëren op onder andere het gebied van toerisme. Om onze voorzieningen op orde te houden, hanteren we het uitgangspunt: behoud van kwaliteit gaat voor nabijheid van voorzieningen in elke buurt. We willen dat de gemeente blijft groeien. Daarom bieden we mogelijkheden voor woningbouw in alle dorpen. Om het woningbestand efficiënt te benutten, bevorderen we doorstroming op de woningmarkt. We maken onze gemeente nog aantrekkelijker door uitbreiding en beter onderhoud van het groen. In 2024 presenteren we een nieuw mobiliteitsplan waarin we aangeven hoe onze gemeente knelpunten op het gebied van verkeer en vervoer in de komende jaren gaat aanpakken.

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. De gemeente Meerssen vult deze opgave onder andere in door de inwoners te ondersteunen bij de verduurzaming van hun woningen. Ook onderzoeken wij de mogelijkheden die wij onze inwoners kunnen bieden om van het gas af te gaan. Op deze manier krijgt de energietransitie ook in onze gemeente steeds verder vorm. In 2024 presenteren wij een nieuw uitvoeringsprogramma.

Bestaanszekerheid is ook voor onze gemeente een belangrijk thema. Iedereen heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en het eigen gezin. We blijven mensen helpen om armoede tegen te gaan. Steeds meer mensen kampen met de gevolgen van dementie. Als dementievriendelijke gemeente blijven wij ons actief inzetten om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen aan de samenleving. Om iedereen evenveel kansen te bieden, presenteren wij in 2024 een Lokale Inclusie Agenda.

Samen werken we aan de wereld van morgen. Volgend jaar gaan we aan de slag met een economisch profiel voor onze gemeente. Dat geeft ons de mogelijkheid om gerichter te sturen op werkgelegenheid en het aantrekken en behouden van bedrijven die passen bij onze gemeenschap. We ondersteunen verblijfsrecreatie en promoten de cultuurhistorische waarden en het culturele erfgoed van onze gemeente. Dat doen we onder meer door de organisatoren van evenementen te steunen. We richten ons op bezoekers van binnen en buiten de gemeente Meerssen, die waarde hechten aan rust, natuur, historie, kunst en cultuur.

Investeren in de toekomst

Om onze dorpen leefbaar en vitaal te houden, zijn grote investeringen noodzakelijk. In de komende jaren investeren we in het verder waterveilig maken van onze gemeente. Dat doen we samen met onze partners door onder meer het aanleggen van regenwaterbuffers en gescheiden waterafvoer. Om wateroverlast te beperken, sporen we onze inwoners en ondernemers aan om ook zelf maatregelen te treffen. Speerpunt voor komend jaar is onder andere de aanleg van een waterberging aan de Proost de Beaufortstraat in Meerssen. Ook presenteren we komend jaar een nieuwe invulling van het aan deze straat grenzende gebied, waarop zich eerder een leegstaand schoolgebouw bevond.

Voor de leerlingen van openbare daltonschool De Bundeling in Bunde bouwen we in 2024 een nieuw schoolgebouw op de plek van de huidige school. De Markt in Meerssen richten we opnieuw in als onderdeel van het Masterplan Centrum Meerssen. Voor de verdere inrichting van het Sint Agnesplein in Bunde werken we samen met de inwoners en het Buurtnetwerk Bunde als kartrekker. In 2025 willen we de Dorpstraat en Genzon in Ulestraten opnieuw inrichten. In 2024 starten we een meedenktraject waarbij de inwoners en andere betrokkenen ideeën kunnen aandragen. 

Wat gebiedsontwikkeling betreft, zijn de projecten In 't Riet (Geulle), voormalige papierfabriek (buurtschap Weert bij Rothem) en voormalig Amicitasterrein (Meerssen) belangrijke aandachtspunten. Ook de gemeentelijke begraafplaatsen richten we in samenspraak met onze inwoners toekomstbestendig in. Bij de nadere uitwerking van de plannen, volgt ook de financiële onderbouwing. Betreffende raadsvoorstellen legt het college te zijner tijd ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Wat reeds bestaande budgetten betreft, kunnen we meedelen dat we deze kritisch hebben bekeken en waar nodig hebben bijgesteld.

In 2024 werken wij samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan een nieuwe strategische toekomstvisie en een nieuwe omgevingsvisie. Op die manier geven gemeente en gemeenschap samen vorm aan de toekomst van onze gemeente tot 2035. Behoud van zelfstandigheid vormt daarbij het uitgangspunt. Afgelopen jaren is hard gebouwd aan een toekomstgerichte gemeentelijke organisatie. In 2024 gaan we door met het op sterkte brengen van de gemeentelijke formatie en de doorontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening. Door de krapte op de arbeidsmarkt doen we dat binnen de mogelijkheden, dus stap voor stap. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt vraagt mensgerichte oplossingen. Het kunnen combineren van werk en zorgtaken is voor steeds meer mensen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. De huidige personeelskrapte heeft ook als gevolg dat we in bepaalde gevallen pas op de plaats moeten maken. Niet alles kan, en zeker niet in het gewenste tempo. Voor de (tijdelijke) invulling van bepaalde, vaak specialistische taken zijn we afhankelijk van externe inhuur. Hetzelfde geldt voor langdurige vervanging wegens ziekte. We verhogen het inhuurbudget daarom structureel.

Het financiële perspectief

Onze gemeente staat er op korte termijn financieel goed voor. Ons weerstandsvermogen is uitstekend. Onze reserves zijn goed op orde. Wanneer we naar de jaarlijkse inkomsten en uitgaven kijken, is er voor de komende twee jaar sprake van een overschot. Daar staat tegenover dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven vanaf 2026 niet meer in evenwicht zijn. Met ingang van dat jaar krijgen de gemeenten fors minder geld uit het landelijke gemeentefonds. In totaal gaat het om jaarlijks ruim drie miljard euro. Voor onze gemeente betekent dat jaarlijks ongeveer drie miljoen euro minder inkomsten, terwijl ons takenpakket hetzelfde blijft. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten is met het Rijk in overleg over deze zorgelijke ontwikkeling. In juni 2023 zijn tijdens het jaarlijkse VNG-congres diverse moties aangenomen. Daarmee geven de gemeenten het krachtige signaal af, dat ze door het Rijk aan de gemeenten overgedragen taken zonder bijbehorende middelen niet kunnen uitvoeren. De VNG heeft de gemeenten geadviseerd om de financiële tekorten vanaf 2026 duidelijk zichtbaar te laten zijn in de gemeentelijke begrotingen. Op 22 november 2023 gaan we met zijn allen naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Vervolgens gaat de VNG met de nieuwe regering onderhandelen om te komen tot een voor de gemeenten acceptabele financieringssystematiek.

Wil je de hele begroting lezen?

Lees via deze link verder in het raadsinformatiesysteem (RIS)>>