Gemeente Meerssen | Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomsten woensdag 15 mei en donderdag 16 mei 2024

Nieuwsbericht Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomsten woensdag 15 mei en donderdag 16 mei 2024

Gepubliceerd op: 02 mei 2024 11:20

Op woensdag 15 mei en donderdag 16 mei 2024 vinden er oordeelsvormende raadsbijeenkomsten plaats. De vergaderingen starten om 19.00 uur en vinden plaats in de bedrijfskantine van het gemeentehuis te Meerssen. Tevens kunt u de vergaderingen volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Oordeelsvormende Raadsbijeenkomsten

De oordeelsvormende raadsbijeenkomsten vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van woensdag 29 mei 2024. In deze bijeenkomsten vinden raadsverkenningen plaats die zijn gericht op informatieverstrekking aan en oordeelsvorming van de leden van de Raad. In oordeelsvormende raadsbijeenkomsten worden ook raadsvoorstellen behandeld en wordt door de vergadering de gewenste behandelwijze in de aanstaande besluitvormende raadsvergadering aangegeven.

Concept-agenda woensdag 15 mei 2024

• Opening en mededelingen voorzitter
• Vaststellen concept-agenda
• Vaststellen concept-samenvattingen van de Oordeelsvormende Raadsbijeenkomsten d.d. 27-03-2024 en 28-03-2024
• Spreekrecht
• Raadsvoorstel GGD Zuid-Limburg: jaaroverzicht 2023, aangepaste begroting 2024 en begroting 2025
• Raadsvoorstel Inkoop juridisch naslagwerk en informatievoorziening
• Raadsvoorstel inzake aankoop sport- en beweegmaterialen ten behoeve van de binnensportaccommodaties in de gemeente Meerssen
• Raadsvoorstel GR Omnibuzz Jaarverslag 2023, Begroting 2024-1, Begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028
• Raadsvoorstel begrotingswijziging 2024 RUD Zuid-Limburg
• Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 RUD Zuid-Limburg
• Toelichting inzake netcongestie
• Overzicht toezeggingen en moties
• Rondvraag

Concept-agenda donderdag 16 mei 2024

• Opening en mededelingen voorzitter
• Vaststellen concept-agenda
• Vaststellen concept-samenvattingen van de Oordeelsvormende Raadsbijeenkomsten d.d. 27-03-2024 en 28-03-2024
• Spreekrecht
• Raadsvoorstel GVVP 2024-2030 (Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan)
• Raadsvoorstel betreffende de kadernota 2025, de ontwerp begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2029 van de GR BsGW
• Raadsvoorstel extra incidentele middelen budget inhuur derden 2024
• Overzicht toezeggingen en moties
• Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de oordeelsvormende raadsbijeenkomst gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de oordeelsvormende raadsbijeenkomst bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Griffie gemeente Meerssen, telefoon 14 043. E-mail: griffiebureau@meerssen.nl