Gemeente Meerssen | Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomsten woensdag 12 juni en donderdag 13 juni 2024

Nieuwsbericht Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomsten woensdag 12 juni en donderdag 13 juni 2024

Gepubliceerd op: 30 mei 2024 17:10

Voorzittershamer
Op woensdag 12 juni en donderdag 13 juni 2024 vinden er oordeelsvormende raadsbijeenkomsten plaats. De vergaderingen starten om 19.00 uur en vinden plaats in de bedrijfskantine van het gemeentehuis in Meerssen. Je kunt de vergaderingen ook volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Oordeelsvormende Raadsbijeenkomsten

De oordeelsvormende raadsbijeenkomsten vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 27 juni 2024. In deze bijeenkomsten vinden raadsverkenningen plaats die zijn gericht op informatieverstrekking aan en oordeelsvorming van de leden van de Raad. In oordeelsvormende raadsbijeenkomsten worden ook raadsvoorstellen behandeld en wordt door de vergadering de gewenste behandelwijze in de aanstaande besluitvormende raadsvergadering aangegeven.

Concept-agenda woensdag 12 juni 2024

 • Opening en mededelingen voorzitter
 • Vaststellen conceptagenda
 • Vaststellen conceptsamenvattingen van de Oordeelsvormende Raadsbijeenkomsten van 15-05-2024 en 16-05-2024
 • Spreekrecht
 • Raadsvoorstel Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder dhr. L.T.J.M. Bongarts
 • Raadsvoorstel Regiovisie Geweld in afhankelijkheidsrelaties
 • Raadsvoorstel Jaarstukken 2023 VRZL en MCC en begrotingswijziging 2024 VRZL
 • Raadsvoorstel Begroting 2025 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Raadsvoorstel Bijstellen I&A-begroting en uitwerking businesscase I&A
 • Raadsvoorstel Nieuwbouw kleedkamers en kantine VV Bunde
 • Raadsvoorstel Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2024-2027
 • Raadsvoorstel Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2026
 • Raadsvoorstel conceptjaarrekening 2023 en begroting 2025 GR Geul en Maas
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Concept-agenda donderdag 13 juni 2024

 • Opening en mededelingen voorzitter
 • Vaststellen concept-agenda
 • Vaststellen concept-samenvattingen van de Oordeelsvormende Raadsbijeenkomsten van 15-05-2024 en 16-05-2024
 • Spreekrecht
 • Raadsvoorstel Beleidsplan Wegen 2025-2028
 • Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Dorpstraat 31 Ulestraten (paardenbak)
 • Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Burchtstraat 2 te Bunde (Auw Kerk)
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

De achterliggende stukken kun je raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de oordeelsvormende raadsbijeenkomst gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als je van het spreekrecht gebruik wil maken, dien je dit uiterlijk 24 uur vóór de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kenbaar te maken bij de griffie. Hier kun je tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding je naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover je het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kun je je tot uiterlijk één uur voor aanvang van de oordeelsvormende raadsbijeenkomst bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Griffie gemeente Meerssen, telefoon 14 043. E-mail: griffiebureau@meerssen.nl