Gemeente Meerssen | Agenda gecombineerde raadsadviesvergadering woensdag 6 september 2023

Nieuwsbericht Agenda gecombineerde raadsadviesvergadering woensdag 6 september 2023

Gepubliceerd op: 24 augustus 2023 16:30

Raad
Op woensdag 6 september 2023 vindt een digitale gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. De vergadering start om 19.00 uur. Je kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 21 september 2023. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Concept-agenda woensdag 6 september 2023

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 22-06-2023
 • Spreekrecht
 • Raadsvoorstel Herstelplan XONAR
 • Raadsvoorstel Financiële eindafrekening Kaderrichtlijn Water berging Kruisdonk
 • Raadsvoorstel Definitieve jaarrekening 2022 GR Geul en Maas
 • Raadsvoorstel inzake Vaststelling bestemmingsplan "Uitbr. Langs de Gewannen 20 Ulestraten"
 • Raadsvoorstel Keersjmes in Meersje 2023
 • Overzicht moties en toezeggingen
 • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.