Gemeente Meerssen | De Gemeenteraad

Artikel De Gemeenteraad

De gemeenteraad is het kaderstellende en controlerende orgaan van de gemeente. De gemeenteraad van Meerssen bestaat uit 17 raadsleden. 

Gemeenteraad 2022-2026
Van links naar rechts:  René Gerards, Agnes Jonkhout, Hamza Bamohamed, Jan Gulikers (tijdelijk afwezig ivm ziekte), Jacques Arntz, Gerrit van der Bijl, Tiny Gorissen, Hay Dolmans, burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz, Bert Ummels, Nicole Ramakers,  Andreas Pohle, Maurice Habets, André Gruyters, Stan Schrouff,  Jack Aarts en raadsgriffier Yarka Dreessen. Niet op de foto: Gea Meijers, Björn Hendriks en Frank Lam. Frank Lam is de vervanger van Jan Gulikers. Foto: Aron Nijs fotografie

De leden van de raad worden om de vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners. Om de raadsleden te kiezen, of om als raadslid gekozen te worden, moet u 18 jaar zijn.

Op grond van deze rechtstreekse verkiezing van gemeentelijke volksvertegenwoordigers heeft u als inwoner direct invloed op samenstelling van de gemeenteraad en dus ook op de belangrijkste bestuurlijke besluiten. De gemeenteraad neemt de belangrijkste besluiten over hoofdlijnen van beleid. Dit gebeurt diverse malen per jaar tijdens een openbare besluitvormende raadsvergadering. U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Zij opent, schorst, heropent en sluit de besluitvormende raadsvergadering en draagt zorg voor een ordelijk verloop. Voor dit doel hanteert zij het reglement van orde. Dit bevat spelregels waaraan zowel leden van de raad als publiek zich dienen te houden. De raad neemt besluiten bij meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling gestemd (door middel van handopsteken of hoofdelijk). Over personen stemt men schriftelijk.

De raad stelt de jaarlijkse begroting vast en geeft daarmee de ruimte aan waarbinnen de gemeente uitgaven kan doen. Tevens geeft de raad (via een programmabegroting) in hoofdlijnen aan, waaraan de gemeentelijke financiële middelen dienen te worden besteed. Tegelijk met de begroting stelt de gemeenteraad de gemeentebelastingen vast, die in het begrotingsjaar van de inwoners (moeten) worden gevraagd. De gemeenteraad stelt een meerjarig beleids- en bestedingsprogramma op. Dit bevat doelstellingen van beleid, die door het college van B&W worden uitgevoerd. Thema's zijn: ruimte, welzijn (o.a. jeugd, ouderen en gehandicapten), verkeer, samenwerking,  centrumplanontwikkeling en kleine kernenbeleid, beheer en organisatie brandweer, politie en rampenbestrijding, integrale veiligheid, infrastructuur, toeristisch/recreatief beleid, economische zaken, milieu, sociale zaken, financieel beleid, bedrijfsvoering, algemeen bestuur en dienstverlening. Na afloop van elk jaar stelt de gemeenteraad de financiële jaarrekening vast, waarbij het college verantwoording aflegt over het gevoerde dagelijkse bestuur.