Gemeente Meerssen | Jaarstukken gemeente Meerssen

Artikel Jaarstukken gemeente Meerssen

Jaarstukken 2022
De jaarstukken van de gemeente bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag geeft een overzicht van de bereikte resultaten en maatschappelijke effecten. In de jaarrekening staan alle inkomsten, uitgaven en de vermogenspositie van de gemeente van het afgelopen jaar. Beide onderdelen zijn in één document opgenomen. 

De WNT-verantwoording is opgenomen in de jaarrekening in het "Overzicht van baten en lasten met toelichting"