Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 09-04-2024

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 09-04-2024

Gepubliceerd op: 18 april 2024 15:00

Besluitenlijsten B&W-vergaderingen d.d. 2 april 2024 en 4 april 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 2 april 2024 en 4 april 2024 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 2 april 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 2 april 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Subsidie Ruggesteun 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Stichting de Ruggesteun nog eenmalig een bedrag van € 7.000,-- voor het jaar 2024 toe te kennen en dit te dekken uit het minimabeleid;
2. Stichting de Ruggesteun vanaf 2025 met toepassing van art. 4:23 lid 3 sub c Algemene wet bestuursrecht expliciet op te nemen in de begroting onder de post minimabeleid;
3. in te stemmen met het verzenden van de beschikking aan Stichting de Ruggesteun conform concept.

Principemedewerking voor de verplaatsing van een woning en realisatie van een buitenterras bij het bestaande café Heideweg 4 te Rothem

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. In principe medewerking te verlenen voor het wijzigen van het omgevingsplan ten behoeve van de realisatie van een levensloopbestendige woning in het achtererfgebied en de realisatie van een buitenterras bij het bestaande café, waartoe een bestaande aanpandige woning wordt gesloopt;
2. een positieve grondhouding te hebben wat betreft de realisatie van een keermuur.

Voortgang convenant Regiodeal Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van de brief d.d. 29 maart 2024 met bijlagen van de Regiodeal Zuid-Limburg.

Deelname Provada 2024 (grootste vastgoedbeurs van Nederland)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met collectieve deelname aan de Provada 2024 onder de vlag van Zuid-Limburg;
2. hiertoe een financiële bijdrage te doen op basis van een 'coalition of the willing and acting' van € 1.132,76.