Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 09-01-2024

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 09-01-2024

Gepubliceerd op: 17 januari 2024 16:10

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 januari 2024

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 december 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 19 december 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 19 december 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 19 december 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Beslissing op bezwaarschrift tegen besluit op Woo-verzoek van AppjectWOZ BV met betrekking tot de concretisering + aanvulling

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 11 december 2023;
 2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaarschrift van reclamant niet-ontvankelijk te verklaren.

Beslissing op bezwaarschrift tegen besluit op Woo-verzoek van AppjectWOZ BV met betrekking tot WOZ medewerkers + benoemingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 11 december 2023;
 2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaarschrift van reclamant niet-ontvankelijk te verklaren.

Gunning verkoop perceel Burgemeester Thijssenlaan Geulle

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het bod d.d. 4 december 2023 van HVG Real Estate BV ter hoogte van € 625.000,-- (kosten koper);
 2. het bod van HVG Real Estate BV aan te nemen, inhoudende de realisatie van 5 levensloopbestendige patiowoningen (koop), 9 sociale huur of middenhuur appartementen en 9 koopappartementen;
 3. een koop- realisatieovereenkomst te sluiten conform concept en wethouder Molling te mandateren voor de ondertekening van deze overeenkomst;
 4. de gemeenteraad te informeren over het besluit conform concept-raadsinformatiebrief;
 5. met de baten van de verkoop de gemaakte kosten te dekken. Dit betreffen de boekwaarde en de plankosten;
 6. met de baten van de verkoop mogelijk nog te maken kosten te dekken. Dit betreft mogelijk het ophogen van het perceel, zodat het bouwrijp wordt overgedragen. De geschatte kosten worden begroot op circa € 85.000,-- inclusief BTW;
 7. de financiële gevolgen van bovenstaande te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2024.

Storting in het Startersfonds 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de gemeenteraad voor te stellen om in de raadsvergadering van 1 februari 2024 in te stemmen met een storting in het Startersfonds van € 100.000,-- in 2024.

Raadsinformatiebrief project optimaliseren re-integratie

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over het project optimaliseren re-integratie.

Raadsvoorstel tijdelijke huisvesting OBS de Bundeling

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De tijdelijke huisvesting van OBS de Bundeling te situeren op de groenstrook aan de Kersenlaan te Bunde;
 2. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel Tijdelijke huisvesting OBS de Bundeling en dit voor te leggen aan de gemeenteraad;
 3. in te stemmen met de concept-bewonersbrief 'nieuwbouw OBS de Bundeling januari 2024' en deze te verzenden aan de gemeenteraad en omwonenden.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie BRUG-M inzake Maastricht Aachen Airport en Provinciaal Inpassingsplan

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie BRUG-M inzake Maastricht Aachen Airport en het Provinciaal Inpassingsplan te beantwoorden conform concept-brief.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie Lokaal DNA inzake inzameling oud papier

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie Lokaal DNA inzake inzameling oud papier te beantwoorden conform concept-brief