Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 03-10- 2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 03-10- 2023

Gepubliceerd op: 11 oktober 2023 15:05

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 26 september 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 26 september 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 26 september 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 26 september 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Incidentele ophoging subsidie MEE 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. De subsidie voor MEE voor kalenderjaar 2023 op te hogen met € 15.000,-- zodat de wachtlijst weggewerkt kan worden;
2. dit bedrag bij te ramen in de 2e Bestuursrapportage 2023.

Aanvraag startbouwimpuls centrumplan Ulestraten bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de aanvraag startbouwimpuls voor het centrumplan Ulestraten bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Raadsinformatiebrief over het eindresultaat van het ontwerpend onderzoek Panorama Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over het eindresultaat van het ontwerpend onderzoek Panorama Zuid-Limburg.

Raadsinformatiebrief over het bestemmingsplan Camping ´t Geuldal, in het bijzonder het onderdeel speeltoestellen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over het bestemmingsplan Camping ´t Geuldal, in het bijzonder het onderdeel speeltoestellen.

Relevante documenten en links