Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 31-10-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 31-10-2023

Gepubliceerd op: 08 november 2023 12:30

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 31 oktober 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 24 oktober 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 24 oktober 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 24 oktober 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 24 oktober 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Beslissing op tweetal bezwaarschriften tegen verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning aan de Bunderstraat te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 10 oktober 2023;
 2. conform het onder 1 bedoelde advies de twee bezwaarschriften ontvankelijk, doch de bezwaren ongegrond te verklaren;
 3. het bestreden besluit van 3 juli 2023 in stand te laten;
 4. de gevraagde vergoedingen van de kosten als bedoeld in artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht af te wijzen.

Woonbehoefteonderzoeken 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van zowel het woonbehoefteonderzoek van de (sub)regio Maastricht-Heuvelland alsmede het gemeentelijk woonbehoefteonderzoek;
 2. beide woonbehoefteonderzoeken ter kennisname aan de raad aan te bieden conform concept-raadsinformatiebrief.

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de concept 'Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) 2024' en deze voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 14 december 2023;
 2. het Handboek Kabels & Leidingen en de Verlegregeling 2024 vast te stellen onder voorbehoud van vaststelling van bovengenoemde verordening door de gemeenteraad.

Raadsinformatiebrief voorwaarden financiële steun XONAR

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de voorwaarden van de financiële steun aan XONAR.

Uitvoeringsprogramma en organisatie visie Vrijetijdseconomie Bestemming Zuid-Limburg 2030

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Niet deel te nemen aan het uitvoeringsprogramma en de organisatiestructuur zoals opgenomen in de notitie d.d. 23 juni 2023 'Van Visie Vrijetijdseconomie Bestemming Zuid-Limburg 2030 naar een uitvoeringsprogramma en organisatie voor de periode 2024-2027';
 2. de themagroep VTE (Vrije Tijdseconomie) hierover te informeren.

Raadsinformatiebrief Contourennotitie Ruimtelijk Voorstel en Panorama Zuid Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief Contourennotitie Ruimtelijk Voorstel en Panorama Zuid Limburg.

Raadsinformatiebrief Arbeidsmarktkrapte

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief Arbeidsmarktkrapte.

Onderzoek voor een actueel overzicht van het gebruik van de sportaccommodaties

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de opdracht aan NOC*NSF om onderzoek te doen naar het actueel gebruik van de sportaccommodaties;
 2. de hiermee gemoeide kosten van € 1.200,-- exclusief BTW te verantwoorden in de jaarrekening 2023.