Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 30-11-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 30-11-2021

Gepubliceerd op: 15 december 2021 15:40

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 november 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergaderingen d.d. 23 november 2021 en 26 november 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 23 november 2021 en 26 november 2021 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 23 november 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 23 november 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Rioolontwerp project Blauwe Loper te Meerssen

Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het verstrekken van opdracht aan adviesbureau Kragten voor het opstellen van een rioolontwerp voor alle fasen van het project "Blauwe Loper".

Onttrekking weg aan de openbaarheid

Besluit: het college van B&W heeft besloten het gedeelte van de Burgemeester Hein Cortenstraat tussen de Albert Schweitzerstraat en de Burgemeester Janssenstraat in Ulestraten aan de openbaarheid te onttrekken en het besluit te ondertekenen.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie Lokaal DNA inzake afsluiting fietspad doorsteek St. Josephstraat – Weerterveld te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie Lokaal DNA inzake afsluiting fietspad doorsteek St. Josephstraat – Weerterveld te beantwoorden conform concept-brief.

Sloop restanten voormalige school Proost de Beaufortstraat 45 te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met de opdracht voor ecologisch onderzoek en begeleiding;
  2. in te stemmen met het plaatsen van vleermuispaalkasten;
  3. in te stemmen met de sloop van de gehandhaafde muren van de voormalige school aan de Proost de Beaufortstraat;
  4. in te stemmen met de sloop en opschoning van het terrein gelegen aan het Vriendenhofpad 2 te Meerssen;
  5. de resterende krimpgelden € 26.498,-- te gebruiken voor de uitvoering;
  6. het tekort van € 2.278,-- bij te ramen in de 1e Bestuursrapportage 2022;
  7. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief hierover te informeren.

Raadsinformatiebrief uitwerking motie tarief toeristenbelasting gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de concept-raadsinformatiebrief inzake uitwerking motie tarief toeristenbelasting gemeente Meerssen vast te stellen.

Sint Catharinastraat te Ulestraten: aanvulling op raadsinformatiebrief 'Onderzoeksrapportage oorzaken hinder en schade door verkeerstrillingen Sint Catharinastraat' naar aanleiding van themabijeenkomst gemeenteraad 23 november 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de aanvulling op de raadsinformatiebrief 'Onderzoeksrapportage oorzaken hinder en schade door verkeerstrillingen Sint Catharinastraat' naar aanleiding van de themabijeenkomst gemeenteraad d.d. 23 november 2021.

Schenking door Stichting Natuurhistorisch Museum in verband met haar opheffing van € 5.000,-- aan gemeente Meerssen onder voorwaarde dat gemeente een bedrag van € 2.500,-- zou doneren aan Stichting vrienden van de bibliotheek Meerssen en een bedrag van € 2.500,-- aan IVN Meerssen. IVN Meerssen houdt echter op te bestaan

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met een donering van € 2.500,-- aan IVN Ulestraten in plaats van IVN Meerssen.

Renteherziening per 1 december 2021 van lening GL-09 die is doorgeleend aan Wonen Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de renteherziening per 1 december 2021 van lening GL-09 pro resto groot € 549.341,62 tegen 0,22% bij de BNG Bank NV voor 10 jaar. Deze lening is doorgeleend aan Wonen Meerssen met een risico-opslag van 0,2%.