Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 02-04-2024

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 02-04-2024

Gepubliceerd op: 10 april 2024 11:35

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 2 april 2024

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 26 maart 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 26 maart 2024 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 26 maart 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 26 maart 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Resultaten gehouden kwaliteitsmonitor (zelfevaluatie) Basisregistratie personen (BRP) 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de resultaten van de zelfevaluatie BRP 2023 zoals weergegeven in de twee uittreksels;
 2. kennis te nemen van de (management)rapportages en uittreksels BRP;
 3. de uittreksels als blijk van kennisneming te ondertekenen.

Centrale Stemopneming (CSO) voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In navolging van artikel N 1 van de kieswet over te gaan tot Centrale Stemopneming (CSO) tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB) op 7 juni 2024;
 2. gemeenschapshuis de Stip aan te wijzen als locatie voor de zitting van het GSB.

Verlenging bruikleenovereenkomsten Humcoven 1 en Vliek 1

Besluit: het college van B&W heeft besloten de bruikleenovereenkomsten voor het gebruik van de panden Humcoven 1 en Vliek 1 voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne met één jaar te verlengen.

Raadsinformatiebrief ACT! Interventieteam Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief inzake het nieuwe ACT! Interventieteam Limburg;
 2. in te stemmen met de begeleidende concept-raadsinformatiebrief en deze raadsinformatiebrief en aanbiedingsbrief te versturen aan de gemeenteraad.

Verkeersstructuur Markt en omgeving en raadsinformatiebrief

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Het advies van het bureau RHDHV over te nemen ten aanzien van de verkeersstructuur van de Markt Meerssen en omgeving en dit te gebruiken als uitgangspunt voor het verdere ontwerp voor de Markt en omgeving;
 2. kennis te nemen van de resultaten van het verkennend archeologisch onderzoek voor de Markt en omgeving;
 3. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het archeologisch proefsleuvenonderzoek en het besluit ten aanzien van de verkeersstructuur.

Principestandpunt college ten aanzien van woningbouwplan Volderstraat 31 te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het planvoornemen ten behoeve van de realisatie van 5 appartementen in voormalig hotel Sam Sam te Volderstraat 31, en de realisatie van een levensloopbestendige woning in het achtererfgebied.

Vervanging POM parkeermeters door blauwe zone

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De parkeermeters van het type POM te verwijderen en de parkeerplaatsen aan te wijzen als blauwe zone binnen het centrum van Meerssen;
 2. de bebording/markering komt op de volgende locaties:
  a. Kruisstraat 4 parkeerplaatsen,
  b. Beekstraat 2 parkeerplaatsen,
  c. Bunderstraat 6 parkeerplaatsen;
 3. dit besluit ter openbare kennis te brengen op Overheid.nl en te publiceren in de Geulbode en het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage te leggen op de binnen de gemeente Meerssen gebruikelijke wijze;
 4. de financiële consequenties te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2024 en meerjarenbegroting;
 5. de financiële consequenties van volledig afschaffen van betaald parkeren inzichtelijk te maken in de kadernota.

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten op basis van de adviezen dat er over 2023 geen (eventuele) neveninkomsten van collegeleden voor verrekening in aanmerking komen.

Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet): evenredige verdeling van asielzoekers over de Nederlandse gemeenten

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over de betekenis van de Spreidingswet voor de gemeente Meerssen.