Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 29-11-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 29-11-2022

Gepubliceerd op: 14 december 2022 10:00

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 29 november 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 november 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 22 november 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 22 november 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 22 november 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Start procedure bestemmingsplan Geulstraat ongenummerd te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten de procedure te starten om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor de locatie Geulstraat ongenummerd te Bunde ten behoeve van het realiseren van een levensloopbestendige woning en daartoe het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage te leggen.

Beslissingen op twee bezwaarschriften tegen bouwen garage Aan de Pletsmolen te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 31 oktober 2022;
 2. conform het onder 1 bedoelde advies de twee bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren.

Procesafspraken prestatieafspraken 2023 Gemeente Meerssen, Woningstichting Woonpunt en Huurdersvereniging Woonbelang

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de procesafspraken in het kader van de prestatieafspraken 2023 tussen Gemeente Meerssen, Woningstichting Woonpunt en Huurdersvereniging Woonbelang;
 2. de verantwoordelijke portefeuillehouder te machtigen om de procesafspraken in het kader van de prestatieafspraken 2023 (digitaal) te ondertekenen namens de gemeente.

Continuering taakgerichte uitvoeringsvariant voor de dienstverlening begeleiding

Besluit: het college van B&W heeft besloten tot vaststellen van het voorstel gericht op het continueren van de taakgerichte uitvoeringsvariant voor de dienstverlening begeleiding in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Meerssen 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Meerssen 2023 inclusief bijlagen A t/m C vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Meerssen 2022;
 2. aan Spelenderwijs een voorlopige subsidie te verlenen voor een totaalbedrag van € 187.059,-- voor peuteropvang en voorschoolse educatie en de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie in het kalenderjaar 2023;
 3. aan MIK een voorlopige subsidie te verlenen voor een totaalbedrag van € 37.916,-- voor peuteropvang en voorschoolse educatie en de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie in het kalenderjaar 2023.

Advies met betrekking tot aanvraag revisievergunning milieu Maastricht Aachen Airport

Besluit: het college van B&W heeft besloten conform concept-brief advies uit te brengen aan de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Zuid-Limburg met betrekking tot de aanvraag omgevingsvergunning (revisievergunning milieu) voor Maastricht Aachen Airport.

Gemeentelijke reactie op statenvoorstel en businessplan Maastricht Aachen Airport

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Op het Statenvoorstel inzake transitie Maastricht Aachen Airport en de door de gemeenteraad op 10 november 2022 aangenomen moties inzake Maastricht Aachen Airport te reageren conform concept-brief;
 2. de gemeenteraad een afschrift van de brief toe te zenden.

Convenant Lokale Overheid – NVVK (Nederlandse Vereniging voor het Volkskrediet)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de ondertekening van het Convenant minnelijke schuldhulpverlening NVVK 'lokale overheid';
 2. het gemeentelijke incassobeleid te wijzigen naar de werkwijze zoals in het Convenant beschreven;
 3. wethouder Molling te mandateren voor de ondertekening van het Convenant.

Overzicht mogelijke energiebesparende maatregelen in gemeentehuis

Besluit: het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van de mogelijke energiebesparende maatregelen in het gemeentehuis.