Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 27-09-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 27-09-2022

Gepubliceerd op: 05 oktober 2022 11:20

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 september 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 september 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 20 september 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 20 september 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 20 september 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Terinzagelegging voorontwerp Bestemmingsplan Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van het voorontwerp bestemmingsplan Meerssen en vervolgens dit plan voor een periode van 4 weken ter inzage te leggen.

Vervolg ontwikkeling oorspronkelijke CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)-locatie te Geulle

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Het CPO proefproject Burgemeester Thijssenlaan te Geulle stop te zetten wegens afname van interesse;
  2. de gemeenteraad, omwonenden en inschrijvers voor het oorspronkelijke plan hiervan op de hoogte te stellen conform concept-communicatie;
  3. een alternatieve invulling van het gebied nader te onderzoeken waarbij aansluiting bij de woonvisie en een (meer dan positief) financieel resultaat de basisuitgangspunten zijn.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie BRUG-M inzake aanpak Houthemerweg Noord te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie BRUG-M inzake aanpak Houthemerweg Noord te beantwoorden conform concept-brief.

Subsidieverzoek Envida ten behoeve van 10 jaar casemanagement bij dementie

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Eenmalig in 2023 de tegemoetkoming in de ketenkosten hulp bij dementie aan Envida te verhogen met € 750,--;
  2. akkoord te gaan met de beschikking toekenning activiteitensubsidie.