Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 24-01-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 24-01-2023

Gepubliceerd op: 01 februari 2023 15:15

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 24 januari 2023

Beschikbaar stellen van een voorschot aan de Stichting MFC (Multifunctioneel Centrum) Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met het concept-raadsvoorstel waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om een voorschot ad € 35.000,-- als onderdeel van de eerder toegezegde bijdrage van € 600.000,-- beschikbaar te stellen aan de Stichting MFC Bunde;
  2. het benodigde bedrag te putten uit de Algemene Reserve van de gemeente Meerssen en de programmabegroting 2023 dienaangaande te wijzigen;
  3. het raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 2 februari 2023.