Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 23-01-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 23-01-2023

Gepubliceerd op: 01 februari 2023 15:15

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 januari 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 17 januari 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 17 januari 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 17 januari 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 17 januari 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Sloop woning IJzerenkuilenweg 21 te Rothem en opmetselen nieuwe gevel

Besluit: het college van B&W heeft besloten in het kader van de ministeriële regeling 'woningen onder een hoogspanningsverbinding' opdracht te verstrekken aan de firma HP Demorec BV voor het slopen van de half vrijstaande woning gelegen aan de IJzerenkuilenweg 21 en het opmetselen van een nieuwe gevel.

Re-integratie SZMH (Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland) Podium24 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het plan 'Programma Intensivering Re-integratie' van SZMH;
  2. in te stemmen met het 'projectplan Balanz@Work Meerssen' van Podium24 en Balanz;
  3. deze plannen te bekostigen vanuit de verkregen crisisgelden re-integratie betreffende € 57.374,-- uit de reserve corona;
  4. dit conform concept-raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad in de eerstvolgende raadsvergadering.

Vroegsignalering schuldenproblematieken: aansluiten bij vroegsignaleringsprogramma RIS

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. De applicatie van Inforing (RIS Matching en RIS Vroeg Eropaf) met terugwerkende kracht ingaande 1 januari 2023 aan te schaffen en hiervoor structureel een bedrag van € 5.210,76 exclusief BTW per jaar beschikbaar te stellen, rekening houdend met een jaarlijkse indexeringsopslag;
  2. akkoord te gaan met het betalen van de eenmalige trainingskosten ad € 375,-- exclusief BTW, vanwege uitleg van de applicaties;
  3. de uitvoering van RIS Matching te beleggen bij de Kredietbank Limburg;
  4. de uitvoering van RIS Vroeg Eropaf te beleggen bij de Kredietbank Limburg.

Beschikbaar stellen aanvullend voorbereidingskrediet gemeenschapshuis De Kollekamp te Moorveld

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Het bestuur van het gemeenschapshuis de Kollekamp een aanvullend voorbereidingskrediet te verlenen van € 8.500,--;
  2. de dekking van dit bedrag te putten uit de Algemene Reserve via de 1e Bestuursrapportage 2023 conform het raadsbesluit van oktober 2021 om de middelen voor het project te dekken uit de Algemene Reserve (het totale begrote bedrag bedraagt € 594.500,--).

Overheveling incidenteel budget voor versterking ondersteuning wijkteams van 2022 naar 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de overheveling van het budget ad € 34.000,-- voor versterking ondersteuning wijkteams naar 2023, mee te nemen in het raadsvoorstel bestemming rekeningsaldo 2022.

Raadsinformatiebrief Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas (afval)

Besluit: het college van B&W heeft besloten conform de toezegging van wethouder De Rond de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren over nut en noodzaak van deelname van Meerssen aan de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas, en in te stemmen met de concept-brief.