Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 19-12-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 19-12-2023

Gepubliceerd op: 17 januari 2024 16:05

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 december 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 december 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 12 december 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 11 december 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 11 december 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Optimalisering veilig mailen

Besluit: het college van B&W heeft besloten tot aanschaf van veilig mailen via Zivver over te gaan.

Ingebruikname Landschapsbegraafplaats Langs de Gewannen 20 te Ulestrate

Besluit: het college van B&W heeft besloten op grond van artikel 41 van de Wet op de lijkbezorging toestemming te verlenen voor de ingebruikname van de landschapsbegraafplaats op de locatie Langs de Gewannen 20 te Ulestraten als bijzondere begraafplaats, onder de voorwaarde dat:
in de uitvoering en exploitatie van de begraafplaats wordt voldaan aan de van toepassing zijnde voorschriften uit het Besluit op de lijkbezorging en de 'technische adviezen voor de inrichting van begraafplaatsen en graven' van de Inspectierichtlijn Lijkbezorging.

Dienstverleningsovereenkomst Kredietbank Limburg 2024 inzake schuldhulpverlening

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Ingevolge artikel 232, lid 1 b.3 van de Aanbestedingswet, om redenen zoals verwoord in de nota, af te wijken van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid;
 2. voor het jaar 2024 een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met Kredietbank Limburg, zoals voorgesteld in bijlage 1;
 3. de hieruit voortvloeiende kosten te dekken uit de daarvoor in de begroting 2024 opgenomen middelen voor schuldhulpverlening.

Verkoop grond achter woning Hulserstraat 36 te Geulle

Besluit: het college van B&W heeft besloten tot verkoop van een strook (rest)grond achter de woning Hulserstraat 36 in Geulle aan de nieuwe bewoners conform concept-koopovereenkomst.

Aanbesteding dienstverlening ondersteuning fiscaliteit

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het voorgenomen aanbestedingsproces van de dienstverlening ondersteuning fiscaliteit.

Beleidsregels met betrekking tot Herijking Participatiewet re-integratie 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten naar aanleiding van vaststelling door de gemeenteraad van de Verordening re-integratie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2023 en onder gelijktijdige intrekking van het Uitvoeringsbesluit gesubsidieerde arbeid Maastricht-Heuvelland 2015, met terugwerkende kracht ingaande 1 juli 2023 vast te stellen:

 1. De beleidsregels Scholing Maastricht-Heuvelland;
 2. de beleidsregels Persoonsgebonden re-integratiebudget;
 3. de beleidsregels Gesubsidieerde arbeid Maastricht-Heuvelland 2023.

Structurele verlenging MeerMinAbonnement (basisabonnement bibliotheek voor minima)

Besluit: het college van B&W heeft besloten het MeerMinAbonnement structureel te verlengen met ingang van 1 januari 2024.

Uitvoeringsplan Wmo 2023-2026

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Het Uitvoeringsplan Wmo 2023-2026 vast te stellen;
 2. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over het Uitvoeringsplan Wmo 2023-2026

Huurovereenkomst Stichting Spelenderwijs en MIK Kinderopvang B.V.

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de huurovereenkomst aangaande Stichting Spelenderwijs voor het verhuren van ruimte ten behoeve van de peuterspeelzaal, gelegen aan de Pastoor Dominicus Hexstraat 16 te Meerssen;
 2. in te stemmen met de huurovereenkomst aangaande MIK Kinderopvang B.V. voor het verhuren van ruimte ten behoeve van de buitenschoolse opvang, kinderopvang en daarmee verband houdende activiteiten, gelegen aan de Pastoor Dominicus Hexstraat 16 te Meerssen;
 3. ermee in te stemmen dat zowel met MIK Kinderopvang B.V. alsook met Stichting Spelenderwijs over en weer finale kwijting worden verleend inzake de betaalde huurpenningen aangaande de periode 1 augustus 2018 t/m 31 december 2022.

Subsidieverzoek Stichting Envida, onderdeel Steunpunt Mantelzorg Zuid 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan Stichting Envida, onderdeel Steunpunt Mantelzorg Zuid voor het jaar 2024 een subsidiebedrag van maximaal € 64.120,-- te verlenen.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie Lokaal DNA inzake verenigingsleven in Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie Lokaal DNA inzake verenigingsleven in Bunde te beantwoorden conform concept-brief.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Het 'Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2024' vast te stellen per 1 januari 2024, onder gelijktijdige intrekking van het 'Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2022';
 2. de gemeenteraad over de wijzigingen te informeren conform concept-raadsinformatiebrief;
 3. de Adviesraad Sociaal Domein een afschrift van de raadsinformatiebrief ter kennisneming te doen toekomen.

Continuering inzet praktijkondersteuner (POH) Jeugd in huisartsenpraktijken 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het continueren van de inzet van de praktijkondersteuner (POH) jeugd in 2024 voor 32 uren per week via de stichting Zorg in ontwikkeling (ZIO);
 2. akkoord te gaan met de bijbehorende kosten van € 97.538,-- per jaar en deze te dekken uit het jeugdhulpbudget en hiervoor € 6.904,-- bij te ramen bij Lokaal beleid jeugd in de 1e Bestuursrapportage 2024.

Beslissing op bezwaarschrift tegen voorgenomen bouw van seniorenwoningen aan de Kookstraat te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 7 december 2023;
 2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaarschrift van reclamant niet-ontvankelijk te verklaren.

Motie subsidie zangkoren d.d. 9 november 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de aanpassingen van de beleidsregel subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022 inzake subsidiëring zangkoren in de gemeente Meerssen;
 2. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren.

Gebiedsontwikkeling In 't Riet Geulle

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Een of meerdere externe bureaus in te schakelen voor het opstellen van een stedenbouwkundig en landschapsplan voor de herontwikkeling van het plangebied omvattende de voormalige basisschool In 't Riet en omgeving te Geulle;
 2. de gemeenteraad te vragen een voorbereidingskrediet van € 120.000,-- beschikbaar te stellen voor de kosten van het stedenbouwkundig plan, het landschapsplan, initiële projectkosten, de planologische procedure inclusief benodigde onderzoeken en begeleiding van de verkoopprocedure en dat bedrag vooralsnog te dekken uit de algemene reserve;
 3. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 14 maart 2024.

Toekennen standplaatsvergunning Weekmarkt Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Een standplaatsvergunning voor de verkoop van zuivelproducten op de Weekmarkt te Meerssen te verlenen aan Kaashandel Sauer V.O.F.;
 2. de aanvraag van de WSV VOF voor een standplaatsvergunning voor de verkoop van zuivelproducten op de Weekmarkt te Meerssen af te wijzen.

Reactieschrijven aan Rendiz B.V. inzake Project In 't Riet

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de concept-brief aan Rendiz B.V.;
 2. een afschrift van de brief te versturen naar de gemeenteraad.

Historisch onderzoek Joodse onroerende zaken gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Een historisch onderzoek te laten uitvoeren inzake het Joods onroerend goed conform offerte;
 2. akkoord te gaan met de begeleidingscommissie conform de gemeente Beek;
 3. het bedrag van € 14.650,-- (exclusief BTW) uit de algemene reserve bij te ramen in de 1e Bestuursrapportage 2024;
 4. de gemeenteraad hierover te informeren conform concept-raadsinformatiebrief.

Raamovereenkomst Omgevingsdienst Nederland (6 maanden)

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het tijdelijk inhuren (6 maanden, met een eventuele uitloop tot maximaal 12 maanden) van diensten via Omgevingsdienst Nederland om de werkdruk bij team Omgeving te verlagen.