Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 18-04-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 18-04-2023

Gepubliceerd op: 10 mei 2023 10:00

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 april 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 april 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 11 april 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 11 april 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 11 april 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Regeling briefadres gemeente Meerssen 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De 'Regeling briefadres gemeente Meerssen 2023' conform concept vast te stellen;
 2. de 'Regeling briefadres gemeente Meerssen 2015' in te trekken.

Gunning begeleiding aanbestedingsprocedure woningbouwlocatie Burg. Thijssenlaan Geulle

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. RoyalHaskoningDHV opdracht te verstrekken voor het opzetten en begeleiden van de aanbestedingsprocedure met betrekking tot de woningbouwlocatie aan de Burgemeester Thijssenlaan te Geulle voor een bedrag van € 23.815,-- exclusief BTW, exclusief reiskosten;
 2. het bedrag te dekken door de opbrengst van de grondverkoop;
 3. de gemeenteraad te informeren conform concept-raadsinformatiebrief.

Overeenkomst Jeugdfonds 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-overeenkomst 2023 van het Jeugdfonds Sport en Cultuur en deze te laten ondertekenen door de burgemeester.

Basisabonnement Bibliotheek voor minima

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het opstarten van een door de gemeente vergoed Basisabonnement Bibliotheek voor minima per 1 juni 2023, welke loopt tot 31 december 2023;
 2. de daarmee gemoeide kosten in 2023 te betalen uit de incidentele gelden voor de uitvoeringsdoelen van het Uitvoeringsplan Armoede.

Bedrijfsverplaatsing maatschap Cobben, Heerenstraat 37 te Moorveld

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In principe in te stemmen met de totale bedrijfsverplaatsing van maatschap Cobben, Heerenstraat 37 te Moorveld naar de Vliegveldweg 47;
 2. akkoord te gaan met het verzoek voor een extra woonkavel naast Heerenstraat 37.

Stand van zaken ondersteuning in de Energietransitie & stand van zaken Warmtetransitie

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken Energie- en Warmtetransitie conform concept-raadsinformatiebrief.

Gunning reconstructie Patioplein te Ulestraten en beschikbaar stellen extra krediet

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De uitvoering van de werkzaamheden van reconstructie Patioplein te gunnen aan de laagste inschrijver, BLM, voor een bedrag van € 251.000,--;
 2. de overschrijding van de kosten van € 49.365,-- voor € 5.000,-- te dekken uit de voorziening wegenbeheer en het restant van € 44.365,-- te dekken door het inzetten van een deel van de ontvangen subsidie van € 200.000,-- van het project afkoppelen Ulestraten (Vliekerwaterlossing);
 3. de financiële gevolgen mee te nemen in de 1e Bestuursrapportage 2023.

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten op basis van de adviezen dat er over 2022 geen (eventuele) neveninkomsten van (voormalige) collegeleden voor verrekening in aanmerking komen.

Gezamenlijke brief aan Provincie Limburg inzake fietsverbindingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de brief vanuit de stuurgroep VrijeTijdsEconomie aan de Provincie Limburg om fietsrecreatie en -verbindingen onder de aandacht te brengen van het nieuwe bestuur;
 2. Kevin Rouwette, wethouder gemeente Valkenburg aan de Geul te machtigen om als vertegenwoordiger van Maastricht/Heuvelland de brief mede namens de gemeente Meerssen te ondertekenen.