Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 15-11-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 15-11-2022

Gepubliceerd op: 14 december 2022 09:55

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 november 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 november 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 8 november 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 8 november 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 8 november 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Zienswijzeprocedure inzake kosten Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om:

 1. Akkoord te gaan met het voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg om de totale financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten met ingang van 2023 structureel te verhogen met € 560.000,-- per jaar. Dit als dekking van de benodigde extra structurele jaarlijkse dotatie ter grootte van dit bedrag in de FLO-voorziening;
 2. hierbij de kanttekening te plaatsen dat de Veiligheidsregio Zuid-Limburg elk jaar opnieuw moet bezien of (een deel van) de extra structurele jaarlijkse dotatie van € 560.000,-- alsnog structureel kan worden afgedekt binnen haar eigen begroting; een en ander conform het concept-raadsvoorstel.

Plaatsing extra cv-ketel in opvanglocatie De Gansbeek

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de offerte van Veolia voor het leveren en monteren van een cv-ketel in De Gansbeek ten bedrage van € 6.960,--.

Voorlopige financiële afrekening kosten opvang vluchtelingen Oekraïne 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten het concept-raadsvoorstel inzake de voorlopige financiële afrekening kosten opvang vluchtelingen Oekraïne 2022 vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering op 15 december 2022.

Financiële gevolgen Corona 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel inzake financiële gevolgen Corona 2022 en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 15 december 2022;
2. af te wijken van de besluitvorming d.d. 8 november 2022 inzake Kerstevenement voor wat betreft beslispunt 2 en de kosten niet via de jaarrekening 2022 te verantwoorden maar op te nemen in het raadsvoorstel Financiële gevolgen Corona 2022.

Belastingverordeningen en tarieventabellen 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de volgende concept-raadsvoorstellen inzake de belastingverordeningen en tarieventabellen 2023 vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 15 december 2022:

 1. Concept-raadsvoorstel vaststellen verordening onroerende zaakbelastingen Meerssen 2023;
 2. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening rioolheffing Meerssen 2023;
 3. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening reinigingsheffingen Meerssen 2023 met bijbehorende tarieventabel 2023;
 4. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening parkeerbelastingen Meerssen 2023;
 5. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening marktgelden Meerssen 2023;
 6. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening tarieven openbare werken Meerssen 2023;
 7. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2023;
 8. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening leges Meerssen 2023 met bijbehorende tarieventabel 2023.

Buurtparkje 'Aan de Gapert' te Rothem

Besluit: het college van B&W heeft besloten het concept-raadsvoorstel te accorderen waarbij wordt gevraagd € 28.000,-- beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Buurtparkje 'Aan de Gapert', en dit raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 15 december 2022.

Prestatieafspraken 2023-2026 Gemeente Meerssen, Wonen Meerssen en Huurdersvereniging Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de prestatieafspraken 2023-2026 tussen Gemeente Meerssen, Wonen Meerssen en Huurdersvereniging Meerssen;
 2. de prestatieafspraken ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden conform concept-raadsinformatiebrief;
 3. de verantwoordelijke portefeuillehouder te machtigen om de prestatieafspraken 2023-2026 te ondertekenen namens de gemeente. Het ondertekenen van de prestatieafspraken staat gepland op donderdag 24 november 2022.

Wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad middels de wijzigingsverordening 'Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Meerssen 2020' voor te stellen de klantbijdrage Omnibuzz per 1 januari 2023 jaarlijks te indexeren met de LTI-index.

Locatiebepaling OBS (Openbare basisschool) De Bundeling te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel inzake locatiebepaling nieuwbouw De Bundeling en dit voor te leggen aan de gemeenteraad. Voorgesteld wordt dat de nieuwbouw van basisschool De Bundeling zal plaatsvinden op de huidige locatie.

Pilot invulling functie zelf-regiemakelaar door Trajekt tot februari 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de offerte van Trajekt om een pilot uit te voeren voor de invulling van de functie van zelf-regiemakelaar en een plan van aanpak te schrijven.

2e Marap (managementrapportage) Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas 2022 (afval)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. De 2e managementrapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas 2022 voor kennisgeving aan te nemen;
2. deze rapportage conform concept-raadsinformatiebrief te delen met de gemeenteraad.

Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 en dit voor te leggen aan de gemeenteraad.

Ondertekening Aanvraagformulier Tegemoetkoming Nivre (uitgevoerde taxatie) inzake schadevergoeding watersnoodramp 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Het door Nivre opgemaakte Aanvraagformulier Tegemoetkoming te ondertekenen om de gemaakte kosten van de watersnoodramp te vergoeden rekening houdend met de procesafspraken die gemaakt zijn;
 2. de burgemeester te machtigen om het formulier van het Nivre te ondertekenen namens het college.

Voorlopige financiële afrekening gemeentelijke kosten wateroverlast 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel inzake de vaststelling van de voorlopige financiële afrekening gemeentelijke kosten wateroverlast 2022 en dit raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 15 december 2022.

Aanpassen visie geluidsschermen gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel om de visie geluidsschermen gemeente Meerssen aan te passen en dit ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Raadsinformatiebrief voorgenomen sloop voormalige basisschool De Gansbeek en gymzaal Beukeböschke te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de voorgenomen sloop van de voormalige basisschool De Gansbeek en gymzaal Beukeböschke.