Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 12-06-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 12-06-2023

Gepubliceerd op: 21 juni 2023 15:10

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 juni 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 6 juni 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 6 juni 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 6 juni 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 6 juni 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Aanwijzingsbesluit functionarissen lokale crisisorganisatie gemeente Meerssen 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten het Aanwijzingsbesluit functionarissen lokale crisisorganisatie gemeente Meerssen 2023 vast te stellen conform concept en de aangewezen personen aan te stellen als functionarissen gemeentelijke crisisorganisatie.

Actualiseren procesvertegenwoordiging juni 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de machtiging tot procesvertegenwoordiging vast te stellen conform concept en met terugwerkende kracht op 1 juni 2023 in werking te laten treden onder gelijktijdige intrekking van de huidige machtiging tot procesvertegenwoordiging (besluit d.d. 20 januari 2022).

Klanttevredenheidsonderzoek gemeentelijke dienstverlening 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over het klanttevredenheidsonderzoek.

Kaderbrief 2024-2027

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel Kaderbrief 2024-2027 en de bijbehorende Kaderbrief 2024-2027 en deze voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 6 juli 2023.

1e Bestuursrapportage 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de voorliggende concept 1e Bestuursrapportage 2023;
 2. akkoord te gaan met het bijbehorende concept-raadsvoorstel.

Verkoop De Auw Kerk Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. kennis te nemen van het bod d.d. 15 maart 2023 van Tenzin Vastgoed BV ter hoogte van € 475.900,-- kosten koper;
 2. het bod van Tenzin Vastgoed BV aan te nemen;
 3. een koopovereenkomst te sluiten met Tenzin Vastgoed BV conform concept en wethouder Molling te mandateren voor de ondertekening van deze overeenkomst;
 4. de gemeenteraad te informeren over het besluit conform concept-raadsinformatiebrief;
 5. met de baten van de verkoop, de boekwaarde van het te verkopen vastgoed, de courtage, het herbestemmingsonderzoek, de bouwhistorische analyse en eventuele overige (transactie)kosten te dekken;
 6. de financiële gevolgen van bovenstaande te verwerken in de 2e Bestuursrapportage 2023.

Overeenkomst grondwerk, bestrating- en rioleringswerkzaamheden

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het aangaan van een overeenkomst met de firma de Weerd InfraService voor grondwerk, bestrating- en rioleringswerkzaamheden;
 2. in te stemmen met het aangaan van de overeenkomst, door ondertekening van de concept-overeenkomst.

Concept-jaarrekening 2022 en concept-begroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Geul en Maas

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De concept-jaarrekening 2022 van de GR Geul en Maas voor kennisgeving aan te nemen in afwachting van de definitieve jaarrekening;
 2. in te stemmen met de ontwerp-begroting 2024 van de GR Geul en Maas;
 3. conform concept-raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te stellen:
  a. kennis te nemen van de concept-jaarrekening 2022 van de GR Geul en Maas,
  b. geen zienswijze te geven over de ontwerp-begroting 2024 van de GR Geul en Maas.

Kunstopdracht Sint Agnesplein Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met:

 1. De wens van het Buurtnetwerk Bunde om een kunstwerk met het thema Vrijheid te plaatsen op het Agnesplein in Bunde, waarbij specifiek gekeken wordt naar het werk van jonge kunstenaars (bij voorkeur uit de eigen gemeente);
 2. de voorbereidende werkzaamheden door de selectiecommissie te laten starten. De plaatsing van het kunstwerk is onderdeel van fase 2 van de werkzaamheden van het Agnesplein. Afstemming met de afdeling Ruimte zal plaatsvinden op het moment dat dit nodig is;
 3. de opdracht te verlenen aan Catharien Romijn Kunstadviezen voor begeleiding van de selectiecommissie voor een bedrag van € 1.573,-- inclusief BTW;
 4. de samenstelling van een selectiecommissie bestaande uit leden van een buurtvereniging, aangevuld met iemand van het Huis voor de Kunsten (procedurele inbreng) en een extern deskundige (inhoudelijke inbreng). De commissie bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden;
 5. de samenstelling van een selectiecommissie ook voor toekomstige kunstwerken te hanteren;
 6. het separaat aanvragen van het budget voor de realisatie van het kunstwerk;
 7. de gemeenteraad te informeren over bovenstaande conform concept-raadsinformatiebrief.

Update communicatie Zuidelijk Maasdal

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief inclusief bijlage inzake Zuidelijk Maasdal en deze te versturen op 19 juni 2023 naar de gemeenteraad.

Antwoord op brief Stichting Belangen Gehandicapten (SBG) MTB

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de inhoud van de concept-brief aan SBG en dit ambtelijk terug te laten koppelen aan Maastricht

Relevante documenten en links