Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 11-04-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 11-04-2023

Gepubliceerd op: 19 april 2023 14:50

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 april 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 4 april 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 4 april 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 4 april 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Aanschaf Sociaal Intranet voor gebruik binnen de gemeentelijke organisatie

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met de aanschaf van een Sociaal Intranet voor gebruik binnen de gemeentelijke organisatie;
2. conform het aanbestedingsbeleid een offerte aan te vragen bij één leverancier: Embrace;
3. de implementatiekosten te dekken uit de ICT-reserve en de structurele kosten te dekken binnen de bestaande exploitatiebudgetten van ICT en HR (Human Recource);
4. indien de offerte overeenkomt met de indicatieve prijsstelling, in te stemmen met gunning aan de betreffende leverancier.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie BRUG-M inzake ouderenzorg in Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie BRUG-M inzake ouderenzorg in Meerssen te beantwoorden conform concept-brief.

Bewustwordingscampagne afvalvermindering

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met het opstarten van de bewustwordingscampagne afvalvermindering;
  2. de onderdelen Pick it up Meerssen en 100-100-100 te dekken vanuit het bestaande eenmalige budget vanuit het Afvalfonds Verpakkingen 2023 en dit financieel te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2023;
  3. voor het onderdeel Race Against Waste aan te sluiten bij het initiatief van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas;
  4. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over de bewustwordingscampagne afvalvermindering.

Beslissing op bezwaarschrift tegen afwijzen subsidie CTB (Corona ToegangsBewijs)-controle het Verdrag van Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 13 december 2022;
  2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaarschrift van reclamant ontvankelijk en gegrond te verklaren;
  3. aan het Verdrag van Meerssen een bijdrage toe te kennen van € 10.000,-- voor het uitvoeren van de CTB-controles in de periode 22 september 2021 tot en met 31 december 2021;
  4. het bedrag van € 10.000,-- bij te ramen in de 1e Bestuursrapportage 2023 en af te dekken uit de egalisatiereserve Corona.