Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 10-01-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 10-01-2023

Gepubliceerd op: 18 januari 2023 11:50

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 januari 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 december 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 20 december 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 20 december 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 20 december 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Herfinanciering geldleningen Wonen Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten het concept-raadsvoorstel vast te stellen en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 2 februari 2023.

Opdracht opstellen GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Conform concept-opdrachtbrief RHDHV voor een bedrag van € 42.150,-- exclusief BTW opdracht te verstrekken voor het opstellen van een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan Meerssen;
  2. een bedrag van € 17.150,-- bij te ramen in de 1e Bestuursrapportage 2023.

Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet gemeenschapshuis De Kollekamp te Moorveld

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Het bestuur van het gemeenschapshuis een voorbereidingskrediet te verlenen van € 10.000,-- en dit bedrag te putten uit het bedrag dat de gemeenteraad hiervoor beschikbaar heeft gesteld in oktober 2021;
  2. in te stemmen met de aankoop van een stuk grond ten behoeve van de uitbreiding van de Kollekamp voor een bedrag ter grootte van € 10.666,67 inclusief notariskosten en de kosten hiervan af te dekken uit de Algemene Reserve van de gemeente Meerssen, een en ander zoals besloten in de raadsvergadering van februari 2022;
  3. deze lasten en de dekking uit de Algemene Reserve bij te ramen via de 1e Bestuursrapportage 2023.

Vernieuwing website Toerisme Meerssen door Visit Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met een financiële bijdrage van € 6.100,-- exclusief BTW ten behoeve van het vernieuwen van de website Toerisme Meerssen (Nederlands, Duits, Engels, Frans) door Visit Zuid-Limburg.

Raadsinformatiebrief stand van zaken evaluatie Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief met betrekking tot de stand van zaken van de evaluatie Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg.

Brief aan de Tweede Kamer inzake rondetafelgesprek over afhandeling waterschade Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-brief aan de Tweede Kamer inzake het rondetafelgesprek over de afhandeling waterschade Limburg.