Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 23-01-2024

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 23-01-2024

Gepubliceerd op: 31 januari 2024 20:25

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 januari 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 16 januari 2024 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 16 januari 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d.16 januari 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Uitbreiding modules Notubiz

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met het voornemen tot honoreren van de offerte Koppeling Stuf-ZKN en Politiek Portaal, de offerte Modules RIS (optie 2) en de offerte Digitale Archivering van Notubiz alsmede de offerte koppeling Djuma Notubiz van Visma Circle;
  2. bovengenoemde instemming betreffende de offerte Digitale Archivering alleen van toepassing te verklaren na instemmend advies van de archivaris betreffende de archief technische kwaliteit van deze module;
  3. in te stemmen met de financiële gevolgen ad € 18.570,-- incidenteel en € 11.950,-- structureel van de onder 1 en 2 genoemde besluiten en de ter zake voorgestelde dekking vanuit de ICT budgetten.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie Lokaal DNA inzake de subsidie aan de lokale omroep Meer Vandaag en het communicatie- en mediabeleid

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie Lokaal DNA inzake de subsidie aan de lokale omroep Meer Vandaag en het communicatie- en mediabeleid te beantwoorden conform concept-brief.

Machtiging addendum voorportaal inburgering

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met het addendum op de raamovereenkomst B1-route;
  2. de gemeente Sittard-Geleen te machtigen om dit te communiceren met het VISTA College.

Overheveling budget Samen Actief naar 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de overheveling van de budgetten naar 2024 mee te nemen in het raadsvoorstel bestemming rekeningsaldo 2023.

Interim managementletter 2023 van K.S.G. accountants

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met de aanbevelingen van K.S.G. Accountants;
  2. het MT op te dragen haar 3-maandelijks te informeren over de follow-up van de aanbevelingen.

Aanvullende informatie met betrekking tot het raadsvoorstel financiering tijdelijke huisvesting OBS De Bundeling

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de aanvullende informatie met betrekking tot het raadsvoorstel financiering tijdelijke huisvesting OBS De Bundeling.