Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 16-04-2024

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 16-04-2024

Gepubliceerd op: 25 april 2024 15:55

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 april 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 9 april 2024 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 9 april 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 9 april 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Memo stand van zaken gerechtelijke procedures Woo (Wet open overheid)-verzoeken Sint Catharinastraat te Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van het memo van Boels Zanders Advocaten van 29 maart 2024 over de stand van zaken in de gerechtelijke procedures over de Woo-verzoeken van Cleophas Consultancy B.V. met betrekking tot de Sint Catharinastraat in Ulestraten.

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) 2024-2030

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel ten behoeve van de vaststelling van het visiedocument Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) 2024-2030 en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 29 mei 2024.

Ontwerp opwaarderen vijver Proosdijpark

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief;
2. in te stemmen met het in overeenstemming met de aanbestedingsregels starten van een meervoudige onderhandse aanbesteding;
3. in te stemmen met het enkelvoudig onderhands aanbesteden van directie en toezicht voor de realisatiewerkzaamheden;
4. akkoord te gaan met het geven van mandaat aan het afdelingshoofd Ruimte voor het ondertekenen van de relevante stukken voor het project opwaarderen vijver en delen van het Proosdijpark;
5. in de begroting 2025 voor de jaren 2025-2026-2027 € 7.000,-- bij te ramen voor beheer en onderhoud voor de vijver en directe omgeving.

Focusverbreding in regionaal preventie- en handhavingsplan 2025-2028

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de uitbreiding van het regionale preventie- en handhavingsplan jeugd en alcohol naar jeugd en middelengebruik (te weten: drugsgebruik, alcohol en roken/vapen).

Aankoop speeltoestellen Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met de aankoop en plaatsing van de speeltoestellen voor de Herkenberg, de Binckhorststraat en de Aussemsstraat in Meerssen voor een totaalbedrag van € 50.000,--;
2. de financiële mutatie/verwerking van de aankoop van de speeltoestellen mee te nemen bij de 1e Bestuursrapportage 2024.

Addendum overeenkomst Knopen Lopen Meerssen-Folkersma

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met het uitbreiden van de routelengte van het project Knopen Lopen van 86 km naar 89,2 km;
2. in te stemmen met het inzetten van het maximaal reeds beschikbaar gestelde budget van € 45.837,--;
3. in te stemmen met het addendum op de overeenkomst tussen de gemeente Meerssen en Folkersma Routing en Sign d.d. 16 maart 2023;
4. de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren.