Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 05-09-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 05-09-2022

Gepubliceerd op: 28 september 2022 09:50

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 september 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 augustus 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 30 augustus 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 30 augustus 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 30 augustus 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Lidmaatschap K80: samenwerkingsverband van Nederlandse gemeenten met minder dan 20.000 inwoners

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Kenbaar te maken aan de K80, het samenwerkingsverband van Nederlandse gemeenten met minder dan 20.000 inwoners, dat de gemeente Meerssen lid wil worden;
  2. burgemeester M.A.H. Clermonts-Aretz aan te wijzen als bestuurlijk contactpersoon;
  3. in te stemmen met de concept-brief aan de voorzitter van de K80;
  4. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.

Raadsinformatiebrief inzake verkoop voormalige tijdelijke woning aan de Pletsstraat te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief inzake verkoop voormalige tijdelijke woning aan de Pletsstraat te Bunde.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie KIJK!!! inzake oplossingen verenigingen naar aanleiding van sluiting Auw Kerk

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie KIJK!!! inzake oplossingen verenigingen naar aanleiding van sluiting Auw Kerk te beantwoorden conform concept-brief.

Aanleg padelbanen in Bunde en Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel inzake aanleg padelbanen in Bunde en Meerssen.

Ophoging budget in het sportveldenbeheerplan op basis van actuele prijzen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel inzake het ophogen van het budget ten behoeve van het sportveldenbeheerplan op basis van actuele prijzen.

Huuraanpassing commerciële ruimte Beekstraat 45 (HEMA) te Meerssen

Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met een huuraanpassing voor de commerciële ruimte aan de Beekstraat 45 (HEMA) naar € 120,-- per m2, zijnde een jaarhuur van € 55.560,-- exclusief BTW met ingang van 1 oktober 2022.