Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 30-01-2024

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 30-01-2024

Gepubliceerd op: 08 februari 2024 10:20

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 januari 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 23 januari 2024 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 23 januari 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 23 januari 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie BRUG-M inzake verloop besluitvorming herinrichting griffie

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie BRUG-M inzake verloop besluitvorming herinrichting griffie te beantwoorden conform concept-brief.

Opdrachtverstrekking voor aanleg beleefweide Westbroek Geulle

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Kennis te nemen van het ontwerp beleefweide Westbroek;
2. opdracht te verstrekken voor de aanleg van de beleefweide Westbroek aan firma GF Groen conform offerte d.d. 12 januari 2024 voor een bedrag van € 30.484,66;
3. de beheerkosten bij te ramen in de 1e Bestuursrapportage 2024.

Stand van zaken Accommodatiebeleid

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de stand van zaken Accommodatiebeleid.

Indexatie bibliotheek 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Akkoord te gaan met de subsidieaanvraag van de bibliotheek voor het jaar 2024, waarin een eenmalige indexatie van 4,5% is opgenomen in het kader van de toegenomen inflatie, voor een totaal subsidiebedrag 2024 van € 343.450,--;
2. het hiervoor benodigde extra bedrag van € 25.088,-- bij te ramen in de 1e Bestuursrapportage 2024.

Voornemen vaststellen Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk Unierecht gemeente Meerssen 2024 (Klokkenluidersregeling)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. De concept-Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk Unierecht gemeente Meerssen 2024 (Klokkenluidersregeling) vast te stellen;
2. de concept-regeling voor te leggen aan de Ondernemingsraad als voorgenomen besluit.

Invoering en heffing precariobelasting

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. De concept-verordening Precariobelasting Gemeente Meerssen 2024 en het raadsvoorstel inzake de vast te stellen belastingverordening voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 14 maart 2024;
2. de opbrengsten die de taakstelling in de begroting onderdeel precario overstijgen ten goede te laten komen aan economische activiteiten.

Evaluatie Zomerpodium 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie Zomerpodium 2023 en de gemeenteraad voor de zomer te informeren over de nieuwe invulling;
2. de evaluatie van het Zomerpodium 2023 te delen met de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief.

Aanvullende bijdrage transformatie St. Agneskerk te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met het concept-raadsvoorstel inzake het beschikbaar stellen van een aanvullende bijdrage ter grootte van maximaal € 700.000,-- ten behoeve van de opwaardering van het multifunctioneel centrum te Bunde met een regionale Concertzaal;
2. het benodigde bedrag te putten uit de Algemene Reserve van de gemeente Meerssen en de programmabegroting 2024 dienaangaande te wijzigen;
3. het raadsvoorstel door te leiden naar de gemeenteraad ter besluitvorming in de raadsvergadering van 14 maart 2024.