Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 29-08-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 29-08-2023

Gepubliceerd op: 08 september 2023 11:20

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 29 augustus 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 augustus 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 22 augustus 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 22 augustus 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 22 augustus 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Centrale Stemopneming (CSO) bij verkiezingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In navolging van artikel N 1 van de kieswet over te gaan tot Centrale Stemopneming (CSO) tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB) op 23 november 2023;
 2. Gemeenschapshuis de Stip aan te wijzen als locatie voor de zitting van het GSB.

Aanwijzing toezichthouder APV (Algemene Plaatselijke Verordening) Meerssen en BRP (Basisregistratie Personen)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Het aanwijzingsbesluit toezichthouder BRP en APV Meerssen vast te stellen conform concept;
 2. het aanwijzingsbesluit toezichthouder BRP en APV Meerssen in werking te laten treden met terugwerkende kracht op 6 juli 2023 onder gelijktijdige intrekking van het 'Aanwijzingsbesluit toezichthouders 2021'.

Gunning opdracht opstellen Strategische toekomstvisie en Omgevingsvisie

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De opdracht voor het opstellen van toekomstvisie en omgevingsvisie te gunnen aan BMC Advies B.V. te Amersfoort. Dit is formeel het voornemen tot gunning;
 2. in te stemmen met de concept-brieven aan BMC Advies en Futureconsult.

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit inzake het voeren van een aanbestedingsprocedure inzake 'Klein onderhoud asfalt 2024 – 2027', Gemeente Maastricht

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Tot het opstarten van de aanbestedingsprocedure raamovereenkomst klein onderhoud asfalt 2024-2027 gemeenten Meerssen en Maastricht;
 2. een mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit te verlenen aan de gemeente Maastricht inzake 'Klein onderhoud asfalt 2024 – 2027';
 3. tot gunning van aannemer bij volledig doorlopen van aanbesteding.

Intrekken voornemen tot onttrekken fietspad Weerterkerkweg aan de openbaarheid

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het intrekken van een eerder voornemen tot het onttrekken van fietspad Weerterkerkweg aan de openbaarheid;
 2. in te stemmen met het opnieuw aanleggen van het fietspad Weerterkerkweg tussen Weerterveldweg en Sint Josephstraat;
 3. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren.

Vrijwilligerscoördinator De Ketel voor periode 1 september 2023 tot 1 april 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Een subsidie te verlenen aan MIK-PIW ter hoogte van maximaal € 54.123,-- voor de functie van vrijwilligerscoördinator De Ketel van 1 september 2023 tot 1 april 2024;
 2. akkoord te gaan met de concept-subsidiebeschikking;
 3. € 15.000,-- bij te ramen vanuit de algemene reserve in de 2e Bestuursrapportage 2023;
 4. kennis te nemen van de paragraaf juridische gevolgen.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie BRUG-M inzake ultrafijnstofproblematiek Maastricht Aachen Airport

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie BRUG-M inzake ultrafijnstofproblematiek Maastricht Aachen Airport te beantwoorden conform concept-brief.

Evaluatie pilot kroonringen voor PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons)-zakken

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de evaluatie van de pilot met kroonringen;
 2. de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief op de hoogte te brengen van deze evaluatie;
 3. de resultaten van deze evaluatie in te brengen bij het nieuw te vormen regionale afvalbeleidskader en daaruit voortvloeiende uitvoeringsplan.

Principebesluit herbestemming Beetwortelsuikerfabriek Humcoven 1 en 2 te Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het principeverzoek d.d. 11 januari 2022, met een aanpassing en aanvulling d.d. 8 juni 2023, om medewerking te verlenen aan de herontwikkeling en transformatie van de voormalige Beetwortelsuikerfabriek;
 2. in principe medewerking te willen verlenen onder voorwaarden van een bestemmingswijziging om deze herontwikkeling planologisch-juridisch mogelijk te maken;
 3. verzoeker in kennis te stellen van dit principebesluit conform concept-brief.

Keersjmes in Meersje 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De Ondernemersvereniging Sfeervol Meerssen een financiële ondersteuning te verstrekken van € 43.000,-- voor het organiseren van een driedaags kerstevenement Keersjmes in Meersje 2023 waarbij de activiteiten en kosten als vermeld in de begroting als uitgangspunt dienen;
 2. het bedrag ad € 43.000,-- in totaal eenmalig te putten uit de post algemene reserve;
 3. het besluit voor te leggen aan de gemeenteraad.