Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 28-11-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 28-11-2023

Gepubliceerd op: 08 december 2023 14:40

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 november 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 21 november 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 21 november 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 21 november 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Gratis parkeren december 2023 op parkeerterrein 't Bergske te Meerssen
Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Het parkeertarief op parkeerterrein 't Bergske in Meerssen op de vier zaterdagen vanaf 9 december 2023 op 0 euro te zetten;
2. deze tijdelijke maatregel te effectueren middels stickers op de twee parkeerapparaten op 't Bergske en tijdelijke (gele) borden bij de toegang van 't Bergske.

Raadsinformatiebrief Jaarverslag 2022 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over het jaarverslag 2022 van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Projectplan gebiedsontwikkeling In het Riet Geulle

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met het Projectplan gebiedsontwikkeling In het Riet Geulle d.d. november 2023;
2. een raadsvoorstel voor te bereiden voor een voorbereidingskrediet ad € 120.000,--.

Intrekking diverse regelingen Personeelshandboek

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. De regelingen 1 t/m 8 per ommegaande in te trekken;
2. de regeling onder 9 (RVU-regeling) in te trekken met ingang van 31 december 2023;
3. de regelingen genoemd onder 10 (vermoeden misstanden) in te trekken onder voorbehoud van instemming door de Ondernemingsraad;
4. de intrekking van de regeling vermoeden misstanden ter instemming aan de Ondernemingsraad voor te leggen;
5. de Ondernemingsraad te informeren over het intrekken van de regelingen onder 1 t/m 9.

Aanpassing stagebeleid 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Onder voorbehoud van instemming door de Ondernemingsraad het Stagebeleid gemeente Meerssen 2024 vast te stellen;
2. de kosten voor stagevergoedingen af te dekken uit de post personeel derden;
3. het stagebeleid gemeente Meerssen ter instemming voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

Raadsinformatiebrief stand van zaken Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg 'Bestemming Zuid-Limburg' 2030

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken Visie Vrijetijdseconomie 'Bestemming Zuid-Limburg' 2030 conform concept-raadsinformatiebrief.

Raadsinformatiebrief toekenning Startbouwimpuls (SBI)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Kennis te nemen van de toekenning van de Startbouwimpuls (SBI) voor het woningbouwproject Centrumplan Ulestraten (fase 1);
2. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.

Beëindiging opvang Oekraïense vluchtelingen in hotel SamSam te Meerssen 31 december 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de beëindiging van de opvang van Oekraïense vluchtelingen in hotel SamSam per 31 december 2023.