Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 26-03-2024

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 26-03-2024

Gepubliceerd op: 16 april 2024 12:35

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 26 maart 2024

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 maart 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 19 maart 2024 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 19 maart 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 19 maart 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Collegeverklaring ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) 2023 en verantwoordingsrapportage BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en BRO (Basisregistratie Ondergrond)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De collegeverklaring ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) 2023 inzake DigiD en Suwinet (Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen) door ondertekening vast te stellen. Bij deze verklaring behoren 3 bijlagen die niet worden ondertekend;
 2. de verantwoordingsrapportage Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO) door ondertekening vast te stellen;
 3. de schriftelijke bevestiging bij assurance-opdracht aan de auditor te ondertekenen (algemeen directeur).

N.B.: ENSIA is een methodiek om de informatiebeveiliging zo effectief en efficiënt mogelijk te verantwoorden.

Subsidiëring ADV (Anti-discriminatievoorziening) Limburg 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten ermee in te stemmen dat naast de reguliere subsidiëring van ADV Limburg besteding van de extra (Rijks)middelen als volgt wordt ingezet voor de periode 2023-2026:

 1. De jaarlijkse subsidie te verhogen met 20%, een bedrag ter hoogte van € 1.713,-- per jaar, met als doel om dit extra bedrag in te zetten voor preventie en een extra fte;
 2. de resterende extra bijdrage die de gemeente Meerssen ontvangt € 5.583,--, in te zetten voor de lokale (preventieve) aanpak van discriminatie en het bevorderen van samenleven.

Beantwoording toezegging naar aanleiding van ontwikkelingen verkeerssituatie Zorgcentrum Ave Maria te Geulle

Besluit: het college van B&W heeft besloten de raadsinformatiebrief inzake verkeerssituatie Ave Maria vast te stellen.

Raadsinformatiebrief criteria projecten groenbeleidsplan

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief inzake de toezegging informatie te verstrekken over de criteria voor de projecten uit het groenbeleidsplan.

Voorlopig ontwerp herinrichting Markt Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het enkelvoudig gunnen van de opdracht voor het opstellen van het Voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Markt Meerssen aan het bureau Mecanoo, waarbij de doelen ten aanzien van duurzaamheid, klimaatadaptatie en toegankelijkheid als uitgangspunt gelden.

Raadsinformatiebrief voortgang proces dementievriendelijke gemeente

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang in proces rondom het actieplan dementievriendelijk Meerssen.

Bijdrage aan burgerinitiatief bezinningsplek Kloosterpark Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het burgerinitiatief tot het realiseren van 'Bezinningsplek Kloosterpark Bunde';
 2. in te stemmen met een bijdrage van maximaal € 11.000,-- aan het bewonersinitiatief 'Bezinningsplek Kloosterpark Bunde' in de vorm van het beschikbaar stellen van o.a. het benodigde plantmateriaal, materialen en het laten uitvoeren van aanlegwerkzaamheden;
 3. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een bijdrage van € 1.320,-- aan het Buurtnetwerk vanuit het budget burgerparticipatie voor het aanvragen van fondsen zoals in de raming begroot;
 4. in te stemmen met het wegwerken van het achterstallig groenonderhoud Kloosterpark Bunde en de hiermee gemoeide kosten ten laste te brengen van de reguliere onderhoudsbudgetten.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie BRUG-M inzake standplaats kaasverkoop Weekmarkt Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie BRUG-M inzake standplaats kaasverkoop Weekmarkt Meerssen te beantwoorden conform concept-brief.

Standpunt uitvoering VTH (Vergunning, Toezicht, Handhaving)-taken door de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In principe in te stemmen met het verzoek om meer milieu-gerelateerde VTH-taken over te dragen aan de RUD Zuid-Limburg indien dat aan de orde is;
 2. beleidsmatige milieutaken op het gebied van VTH niet over te dragen.