Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 24-05-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 24-05-2022

Gepubliceerd op: 01 juni 2022 15:20

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 24 mei 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 17 mei 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 17 mei 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 17 mei 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 17 mei 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Principebesluit toevoeging woning Geulstraat ongenummerd te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het toevoegen van een woning op kavel 228 (Geulstraat ongenummerd) te Bunde onder nadere voorwaarden.

Komborden met Limburgse namen en ISA (Intelligent Speed Assistance)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Kennis te nemen van de plaatsnamen in de gemeente Meerssen in het Limburgs dialect;
2. akkoord te gaan met het gefaseerd vervangen van alle komborden door komborden met Nederlandse en Limburgse plaatsnamen en Intelligent Speed Assistance (ISA);
3. akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel waarin een investeringskrediet van € 20.000,-- per jaar wordt gevraagd voor de jaren 2022 t/m 2029 ter vervanging van de huidige komborden en dit raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 15 juni 2022.

Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Geul en Maas

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met de jaarrekening 2021 van de GR Geul en Maas en deze ter kennisname door te sturen naar de gemeenteraad voor de raadsvergadering op 15 juni 2022;
  2. voorlopig in te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 van de GR Geul en Maas en deze voor eventuele zienswijzen door te sturen naar de gemeenteraad voor de raadsvergadering op 15 juni 2022;
  3. conform het concept-raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te stellen:
    a. kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de GR Geul en Maas,
    b. geen zienswijze te geven over de ontwerpbegroting 2023 van de GR Geul en Maas.

Jaarrekening 2021 en begroting 2023 RUD ZL (Regionale UitvoeringsDienst Zuid-Limburg)

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de RUD ZL;
  2. geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2023 van de RUD ZL.

Locatiebepaling OBS (Openbare Basisschool) de Bundeling

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel locatiebepaling OBS de Bundeling en dit voor te leggen aan de gemeenteraad.