Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 23-11-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 23-11-2021

Gepubliceerd op: 15 december 2021 15:25

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 november 2021

Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 november 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 16 november 2021 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 16 november 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 16 november 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Voorlopige afrekening 2021 kosten Wateroverlast

Besluit: het college van B&W heeft besloten het concept-raadsvoorstel inzake de voorlopige afrekening 2021 kosten wateroverlast vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering op 15 december 2021.

Vaststelling Transitievisie Warmte 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel vaststelling Transitievisie Warmte en dit voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 15 december 2021.

Gunning projectmatige vervangingen openbare verlichting 2019/2020

Besluit: het college van B&W heeft besloten de werkzaamheden met betrekking tot 'projectmatige vervangingen openbare verlichting 2019/2020' te gunnen aan de laagste inschrijver namelijk de firma Spie.

Verzoek bevrijdende verjaring bewoners Sterappelstraat 58 te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het verzoek tot bevrijdende verjaring van verzoekers d.d. 9 juni 2021;
 2. de verkrijging door verjaring niet te betwisten;
 3. in te stemmen met de inschrijving van de daartoe benodigde notariële verklaring tegen een vergoeding van € 3.000,-- kosten koper nadat een vaststellingsovereenkomst met verkrijgers is getekend;
 4. de vaststellingsovereenkomst conform concept met verkrijgers te sluiten.

 

Stand van zaken Water in Balans en hevige neerslag van 29 juni jl.

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan om de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken Water in Balans en de hevige neerslag van 29 juni jl.

Publicatie van de resultaten van de 10 voorgeschreven vragen Cliëntervaringsonderzoek Wmo op www.waarstaatjegemeente.nl

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met publicatie van de resultaten van de 10 voorgeschreven vragen Cliëntervaringsonderzoek Wmo op www.waarstaatjegemeente.nl;
 2. de gemeenteraad te informeren over de eerste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek 2021 conform concept-raadsinformatiebrief.

 

Cofinanciering Jeugd Educatie Fonds (JEF) ten behoeve van basisscholen in Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In de vorm van een pilot een eenmalige bijdrage ad € 4.500,-- te verlenen aan het Jeugd Educatie Fonds (JEF) voor het kalenderjaar 2022;
 2. deze kosten te dekken uit de minimareserve (Project Impuls minimabeleid);
 3. na afloop van het pilotjaar de resultaten te evalueren;
 4. na afloop van het pilotjaar een besluit te nemen over structurele deelname en een jaarlijkse bijdrage (€ 4.500,-- per jaar) aan het JEF;
 5. na afloop van het pilotjaar, bij verlenging van de deelname, structurele gelden uit het structurele armoedebudget en/of het onderwijsbudget te bestemmen voor structurele deelname aan het JEF;
 6. de volgende voorwaarden voor Basisschool De Lindegaerd te Rothem te verbinden aan de deelname aan het JEF.
  a. Basisschool De Lindegaerd toont na afloop van het pilotjaar aan hoe de door hen ontvangen gelden zijn besteed en toont hiermee de resultaten in het kader van armoedebestrijding en preventie aan,
  b. Basisschool De Lindegaerd besteedt de door hen ontvangen gelden in het pilotjaar tenminste aan huisvesting voor uitoefening van het Integratieproject statushouderskinderen van Stichting Lyvia,
  c. bij verlenging van deelname aan het JEF én verlenging van de pilot Integratie statushouderskinderen, besteedt Basisschool De Lindegaerd de door hen ontvangen gelden na het pilotjaar tenminste aan huisvesting voor uitoefening van het Integratieproject statushouderskinderen van Stichting Lyvia, gedurende de looptijd van dit project en zolang het project in Rothem aangeboden wordt.

Huurbetaling gemeenschapshuizen en sportclubs inzake corona

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De gemeenschapshuizen en sportclubs voor het jaar 2021 slechts 1/3 (4 maanden) van het totale huurbedrag in rekening te brengen;
 2. het niet te innen huurbedrag ter grootte van € 25.127,-- te compenseren vanuit de middelen die het Rijk hiervoor ter beschikking heeft gesteld (de corona steunmaatregelen gestort in de egalisatie reserve corona);
 3. dit voorstel mee te nemen bij de afwikkeling van de inzet van de coronagelden in het raadsvoorstel van december aanstaande.

 

Wateroverlast: offerte van bureau EMM tot ondersteuning inzake schadeclaims

Besluit: het college van B&W heeft besloten bureau EMM te Meerssen vooralsnog voor maximaal 150 uren tegen een tarief van € 150,-- per uur exclusief BTW opdracht te verstrekken om inwoners en ondernemers van de gemeente Meerssen die problemen hebben met een schadeclaim van de wateroverlast van juli 2021 bij te staan, te helpen en ondersteunen.

Haalbaarheidsonderzoek naar herbestemming van Auw Kerk te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de offerte van Klement rentmeesters te Gulpen voor het opstellen van een advies naar de herbestemming van de Auw Kerk waarin een toekomstvisie op een duurzame exploitatie wordt ontwikkeld. De hiermee gemoeide kosten bedragen € 10.000,-- inclusief BTW.

Bezwaarschrift inzake Jongerenontmoetingsplek Amicitasterrein

Besluit: het college van B&W heeft besloten het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften over te nemen en als zodanig:

 1. het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren (artikel 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht);
 2. het verzoek om een dwangsom te betalen af te wijzen.