Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 22-08-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 22-08-2023

Gepubliceerd op: 01 september 2023 13:55

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 augustus 2023

Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergaderingen d.d. 18 juli en 21 juli 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 18 juli en 21 juli 2023 vast te stellen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Beslissing op bezwaarschrift tegen opgelegde last onder dwangsom tot stilleggen bouwactiviteiten Hulserstraat te Geulle

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 31 juli 2023, ingekomen 31 juli 2023;
 2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaar van reclamanten ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren.

Hackshield (cybersecurity game voor kinderen tussen 8 en 12 jaar)

Besluit: het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van het memo.

Ondertekening uitwisselingsprotocol tussen IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) en gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het uitwisselingsprotocol tussen de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de gemeente Meerssen;
 2. het uitwisselingsprotocol te ondertekenen.

Formeel beleggen regie nazorg ex-gedetineerden bij Zorg- en Veiligheidshuis Maastricht-Heuvelland

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het formeel beleggen van de rol en taak van regie op het nazorg-proces van ex-gedetineerden bij het Zorg- en Veiligheidshuis Maastricht-Heuvelland. Dit is aanvullend op het reeds in 2016 afgesloten 'Convenant samenwerking en verwerking gegevens voor integrale persoon-/systeem gerichte aanpak Maastricht-Heuvelland'. Concreet houdt deze rol en taak in:
  a. het ontvangen en verrijken van de melding dat detentie is gestart,
  b. screening hulpvraag gedetineerde door bezoek aan Penitentiaire inrichting (regionaal geplaatsten; buitenregionaal geplaatsten telefonisch),
  c. het opstellen van een detentie en re-integratie plan samen met de gedetineerde en de Dienst Justitiële Inrichtingen en Reclassering;
 2. de Burgemeester het Zorg- en Veiligheidshuis Maastricht-Heuvelland te laten machtigen om inzage te krijgen in het systeem van dienst Justid inzake (ex)gedetineerden van de gemeente Meerssen;
 3. de POK (Parlementaire Ondervragingcommissie Kinderopvangtoeslag)-gelden vanaf 2023 in te zetten voor de nazorg van ex-gedetineerden.

Wijziging Mandaatbesluit Schuldhulp voor Ondernemers

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-Wijzigingsbesluit 'Mandaatregeling college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen inzake uitvoering Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht – Heuvellandgemeenten d.d. 18 dec. 2015'.

Vaststelling aanvulling op vigerend bestemmingsplan 'Langs de Gewannen 20 Ulestraten'

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het concept-raadsvoorstel en concept-raadsbesluit ter vaststelling van het bestemmingsplan 'Uitbr. Langs de Gewannen 20 Ulestraten' en deze voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming in de vergadering van 21 september 2023;
 2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Beslissing op bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning voor verbouwen en uitbreiden woning Korte Raarberg te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 10 augustus 2023;
 2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaar van reclamant niet-ontvankelijk te verklaren.

Beslissing op bezwaarschrift tegen besluit tot realiseren van bushaltes in Andreas Sauerlaan te Geulle

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 10 augustus 2023;
 2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaar van reclamante niet-ontvankelijk te verklaren.

Plaatsen antennemast nabij visvijver te Geulle

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het verzoek van KPN tot het plaatsen van een antennemast voor mobiele communicatie met een maximale hoogte van 40 meter op een locatie nabij de visvijver te Geulle;
 2. in principe akkoord te gaan met de beoogde locatie voor de plaatsing van deze antennemast;
 3. in principe medewerking te willen verlenen aan het doorlopen van de benodigde ruimtelijke procedure om plaatsing van een dergelijke antennemast op deze locatie mogelijk te maken onder nadere voorwaarden;
 4. verzoeker in kennis te stellen van dit principebesluit.

Gunning uitvoeren werkzaamheden naar aanleiding van VTA (Visual Tree Assessment)-controle locaties

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen om af te wijken van het aanbestedingsbeleid op basis van de uitzonderingsgrond 'dwingende spoed' voor de werkzaamheden voortkomend uit de VTA rapportages aan de bomen op locaties sportpark Heiveld, De Damiaan, 't Kempke en Molenveldweg;
 2. akkoord te gaan met het verlenen van de enkelvoudige opdracht aan Vebego Groen voor het uitvoeren van de werkzaamheden voortkomend uit de VTA rapportages aan de bomen op locaties sportpark Heiveld, De Damiaan, 't Kempke en Molenveldweg.

Woningbouwplan 3 woningen Volderstraat 18-22 te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het verzoek ter realisatie van 3 woningen, met dien verstande dat hiertoe een juridisch-planologische procedure moet worden gevolgd.

Definitieve Jaarrekening 2022 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Geul en Maas

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De definitieve Jaarrekening 2022 van de GR Geul en Maas, de controleverklaring 2022, het accountantsverslag 2022 en de toelichting op de definitieve Jaarrekening 2022 voor kennisgeving aan te nemen;
 2. conform concept-raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van de definitieve Jaarrekening 2022 van de GR Geul en Maas, de controleverklaring 2022, het accountantsverslag 2022 en de toelichting op de definitieve Jaarrekening 2022 en de voordelige financiële gevolgen ad € 148.334,-- te verwerken in de 2e Bestuursrapportage 2023.

Stichting Starterscentrum Limburg 2024 e.v.

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Voor 3 jaar lid te worden van het Starterscentrum Limburg, ingaande vanaf 1 januari 2024;
 2.  in te stemmen met de hiermee gemoeide subsidie van € 9.000,-- per jaar.

Budget kunstwerk Agnesplein Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om € 50.000,-- beschikbaar te stellen voor een kunstwerk op het Agnesplein in Bunde, af te dekken uit de algemene reserve;
 2. in 2023 de helft van dit bedrag (€ 25.000,--) te dekken via de algemene reserve;
 3. in 2024 € 25.000,-- op te nemen in de begroting.

Memo inzake onderzoek vastgoedboeken Joods bezit Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het advies om een oriënterend gesprek aan te gaan.