Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 21-11-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 21-11-2023

Gepubliceerd op: 08 december 2023 14:20

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 november 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 14 november 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 14 november 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 14 november 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen
Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Definitief vaststellen Organisatiebesluit 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten het Organisatiebesluit 2023 definitief vast te stellen als besluit met bijbehorende nieuwe inrichting voor de ambtelijke organisatie, waarin op grond van artikel 103 lid 2 Gemeentewet de instructie voor de gemeentesecretaris verwerkt is.

Informatiebeveiligings- en privacybeleid

Besluit: het college van B&W heeft besloten het Strategisch informatiebeveiligings- en privacy beleid 2023-2027 en het beleid voor de organisatie van informatiebeveiliging en privacy vast te stellen.

Aanbesteding schoonmaakwerkzaamheden 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Het gezamenlijke aanbestedingstraject inzake schoonmaak met de gemeente Maastricht voort te zetten en de schoonmaakwerkzaamheden opnieuw aan te besteden;
2. middels het concept-addendum akkoord te gaan om de schoonmaakovereenkomst met Vebego tijdelijk voort te zetten tot 1 maart 2024 met daarbij twee verlengingsmogelijkheden van ieder drie maanden;
3. het mandaatbesluit d.d. 4 april 2023 inzake de afgebroken aanbesteding in te trekken en een nieuw mandaatbesluit voor de nieuwe aanbesteding af te geven.

Verzoek aan de GGD voor onderzoek gezondheidseffecten Maastricht Aachen Airport

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Aan de GGD Zuid-Limburg een brief te sturen met het verzoek om een onderzoek te starten naar de gezondheid van de omwonenden in relatie tot de vliegactiviteiten op Maastricht Aachen Airport;
2. de gemeenteraad te informeren over de recente ontwikkelingen met betrekking tot Maastricht Aachen Airport.

Deelname advertentie tweejaarlijkse gids Visit Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Akkoord te gaan met een 1/1 pagina advertentie in de tweejaarlijkse gids van Visit Zuid-Limburg;
2. de kosten € 4.350,-- (€ 2.175,-- per jaar) voor deze advertentie te spreiden over 2024 en 2025.

Brief aan Gedeputeerde Staten inzake subsidieperikelen realisatie multifunctioneel centrum (MFC) Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met de concept-brief aan GS;
2. een afschrift van deze brief aan de gemeenteraad te sturen ter informatie.

Verzoek van Ondernemersvereniging Meerssen om het centrum van Meerssen in 2024 te verfraaien met groen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het verzoek van de Ondernemersvereniging Meerssen om het centrum van Meerssen in 2024 te verfraaien met groen. De hiermee gemoeide kosten bedragen € 5.000,--.

Restafvalzakken: mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit aan de gemeente Maastricht inzake het voeren van een aanbestedingsprocedure met betrekking tot de levering van restafvalzakken

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit aan de gemeente Maastricht inzake het voeren van een aanbestedingsprocedure met betrekking tot de levering van restafvalzakken.

Memo inzameling oud papier

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-brief aan de verenigingen welke oud papier inzamelen om hen uit te nodigen voor een bijeenkomst op 20 december 2023 over de ontwikkelingen met betrekking tot oud papier inzameling.