Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 21-05-2024

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 21-05-2024

Gepubliceerd op: 04 juni 2024 14:00

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 mei 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 14 mei 2024 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 14 mei 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 14 mei 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Deelopdracht 02 Meerssen-West - Past. N. Creftenstraat

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het verstrekken van deelopdracht 02 Meerssen-West - Past. N. Creftenstraat voor een bedrag van € 214.726,09.

Regiovisie Geweld in Afhankelijkheidsrelaties 2024-2031

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. in te stemmen met de regiovisie 2024-2031 'Samen sterk, iedereen veilig';
 2. de concept-regiovisie Zuid-Limburg 2024-2031 'Samen sterk, iedereen veilig' ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad;
 3. kennis te nemen van de adviesbrief van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Meerssen;
 4. kennis te nemen van de reactie op de adviesbrief van de ASD Meerssen;
 5. kennis te nemen van de brief namens de Commissie Zorg en Veiligheid over deze regiovisie.

Deelname Fase 3 ontwikkeling Warmtenet Zuid-Limburg (WZL)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. in te stemmen met deelname aan Warmtenet Zuid-Limburg Fase 3 (ontwikkelfase), door het aangaan van voorliggende Ontwikkelovereenkomst Fase 3 Warmtenet Zuid-Limburg;
 2. portefeuillehouder Vanessa de Rond te mandateren om voorliggende Ontwikkelovereenkomst Fase 3 Warmtenet Zuid-Limburg namens de gemeente Meerssen te ondertekenen;
 3. in te stemmen met de afvaardiging van portefeuillehouder De Rond in de Stuurgroep, waarbij de burgemeester portefeuillehouder De Rond mandaat verleent om de gemeente Meerssen te vertegenwoordigen en namens de gemeente Meerssen in de Stuurgroep besluiten te mogen nemen binnen de gestelde kaders van Fase 3;
 4. de gemeente Sittard-Geleen opdracht te verstrekken om op te treden als formele opdrachtgever, penvoerder voor subsidies en budgethouder overeenkomstig de Ontwikkelovereenkomst voor Fase 3 en de gemeente Sittard-Geleen mandaat en volmacht te verstrekken om de taken mede namens de gemeente Meerssen uit te voeren en daarmee ook de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Sittard-Geleen van toepassing te laten zijn op de te verstrekken opdrachten;
 5. voor Fase 3 € 45.000,-- en 0,2 fte capaciteit beschikbaar te stellen;
 6. gelet op artikel 87 Gemeentewet juncto artikel 5.1 tweede lid, onder b van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen op de ontwikkelbegroting zoals opgenomen in de bijlagen behorende bij dit voorstel en deze geheimhouding te handhaven tot het moment dat Fase 3 eindigt, voorziene datum 31 december 2025;
 7. de gemeenteraad hierover te informeren conform concept-raadsinformatiebrief.

Informeren gemeenteraad over stand van zaken Warmtetransitie

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken Warmtetransitie conform concept-raadsinformatiebrief.

Deelname transformatieplan 'It takes a village to complete your life'

Besluit: het college van B&W heeft besloten tot deelname aan 'It takes a village to complete your life'.

Relevante documenten en links