Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 19 maart 2024

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 19 maart 2024

Gepubliceerd op: 29 maart 2024 10:45

Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergaderingen d.d. 12 maart 2024 en 14 maart 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 12 maart 2024 en 14 maart 2024 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 12 maart 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 12 maart 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Nemen van beschikking over vaststellen hoogte dwangsom

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. De hoogte van de verschuldigde dwangsom op grond van artikel 4:18 van de Algemene wet bestuursrecht vast te stellen op een bedrag van € 23,--;
2. het verschuldigde bedrag voor een gelijk deel te verdelen over de aanvragers omdat er sprake is van meer dan één aanvrager.

Dienstverleningsovereenkomst Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. De nieuwe dienstverleningsovereenkomst Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg tussen de gemeente Meerssen en de gemeente Maastricht met terugwerkende kracht per 1 januari 2024, vast te stellen en te ondertekenen;
2. op basis van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst het concept-mandaatbesluit vast te stellen en te ondertekenen.

LEA/VVE (Lokale Educatieve Agenda/Voor- en Vroegschoolse Educatie)-vragenlijst inspectie 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de ingevulde LEA/VVE vragenlijst 2023 en deze toe te sturen aan de inspectie.

Vaststelling uitvoeringsplan zicht op thuis (ZOT) 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten het uitvoeringsplan zicht op thuis (ZOT) 2024 vast te stellen.

Intentieverklaring Opwek Energie op Rijksgronden (OER) Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met de intentieverklaring 'Opwek Energie op Rijksgronden (OER) A2-A76-A79';
2. in te stemmen met de ondertekening van de intentieverklaring Opwek Energie op Rijksgronden (OER) A2-A76-A79 volgens mandaatbesluit door wethouder V. de Rond.

Concept Ontwikkelperspectief NOVEX Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Kennis te nemen van het Concept Ontwikkelperspectief NOVEX Zuid-Limburg;
2. in te stemmen met de reactie namens de gemeenten van het landelijk gebied van Zuid-Limburg.

Nieuw functiewaarderingssysteem HR21

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. HR21, onder voorbehoud van instemming door de Ondernemingsraad, als nieuw functiewaarderingssysteem te implementeren;
2. op basis van de ingediende offerte Leeuwendaal/BuitenhekPlus opdracht te geven tot implementatie van HR21;
3. de keuze voor HR21 ter instemming voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

Principieel verzoek van eigenaren Wijngoed Raar Saint Remi BV Raar 49-B te Meerssen voor medewerking aan de vestiging van een pop-up restaurant voor de duur van 1 maand per jaar voor de jaren 2024 t/m 2026

Besluit: het college van B&W heeft besloten onder de voorwaarde van de nog te verlenen benodigde vergunningen:
1. In principe medewerking te verlenen aan de vestiging van een pop-up restaurant op het Wijngoed Raar St. Remi aan Raar 49-B voor de jaren 2024 t/m 2026;
2. tot een bijdrage van maximaal € 28.000,-- voor het aanleggen van de energievoorzieningen en een rioolaansluiting van de openbare weg naar het Wijngoed Raar Saint Remi BV aan Raar 49-B te Meerssen.